Przetarg nieograniczony na: Opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych i realizację kompleksowej kampanii promocyjno-informacyjnej Szlaku Piastowskiego na rynku krajowym oraz organizację i realizację wizyt studyjnych

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na ,,Opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych i realizację kompleksowej kampanii promocyjno-informacyjnej Szlaku Piastowskiego na rynku krajowym oraz organizację i realizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk opiniotwórczych, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów”.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu  nr RPWP.04.04.01-30-0001/17 pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Szczegóły przedstawiono w poniższych załącznikach:
Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania poniżej)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania poniżej)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (do pobrania poniżej)
Załącznik nr 2 A  Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (do pobrania poniżej)
Załącznik nr 2 B Oświadczenie ws. przynależności do grupy kapitałowej (do pobrania poniżej)
Załącznik nr 2 C Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (do pobrania poniżej)
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy (do pobrania poniżej)
Załącznik Nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) (do pobrania poniżej)
Załącznik Nr 5 Wykaz kampanii medialnych i/lub promocyjnych (do pobrania poniżej)
Załącznik nr 7 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji (do pobrania poniżej)
Załącznik nr 8 Pytania i odpowiedzi do przetargu – 5 marca 2019 (do pobrania poniżej)
Załącznik nr 9 Pytania i odpowiedzi do przetargu – 12 marca 2019  (do pobrania poniżej)

Załącznik nr  10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (do pobrania poniżej)

Do pobrania