Przetarg nieograniczony na produkcję montaż i dostawę oraz wyposażenie turystycznych tablic informacyjnych w aplikację w technologii AR (augmentem reality) celem oznakowania nimi wskazanych obiektów na Szlaku Piastowskim

Postępowanie ofertowe zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych
W związku z realizacją projektu nr RPWP.04.04.01-30-0001/17, „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”, Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza Postępowanie Ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. na: „Produkcję montaż i dostawę oraz wyposażenie turystycznych tablic informacyjnych w aplikację w technologii AR (augmentem reality) celem oznakowania nimi wskazanych obiektów na Szlaku Piastowskim”.
Szczegóły postępowania przedstawiono w załącznikach.

Ogłoszenie nr 546115-N-2019
Data zamieszczenia: 10/05/2019r
Ogłoszenie o zamówieniu: dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Data obowiązywania: 10/05/2019-20/05/2019
Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania poniżej)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania poniżej)

 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (do pobrania poniżej)
 • Załącznik nr 2 A  Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (do pobrania poniżej)
 • Załącznik nr 2 B Oświadczenie ws. przynależności do grupy kapitałowej (do pobrania poniżej)
 • Załącznik nr 2 C Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (do pobrania poniżej)
 • Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy (do pobrania poniżej)
 • Załącznik Nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) (do pobrania poniżej)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz dostaw polegających na wykonaniu  i montażu tablic  informacyjnych (do pobrania poniżej)
 • Załącznik Nr 6 – Projekt grafiki 1 turystycznej tablicy informacyjnej (do pobrania poniżej)
 • Załącznik Nr 7-System Identyfikacji Wizualnej Szlaku Piastowskiego (do pobrania tutaj)
 • Załącznik Nr 8 – Lista obiektów przed którymi staną turystyczne tablice informacyjne (do pobrania poniżej)
 • Załącznik Nr 9 – Rysunek techniczny turystycznej tablicy informacyjnej (do pobrania poniżej)
 • Załącznik Nr 10- Projekt budowlano-wykonawczy turystycznej tablicy informacyjnej (do pobrania poniżej)
 • Załącznik Nr 11 – Informacja z otwarcia ofert (do pobrania poniżej)
 • Załącznik nr 12 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania poniżej)

Kontakt:

Imię i nazwisko: Monika Stecewicz, Kierownik Biura Projektów
tel. (061) 66 45 239
e-mail: monika.stecewicz@wot.org.pl

Joanna Smolińska, Specjalista ds. Finansowych
tel. (061) 66 45 239
e-mail: joanna.smoinska@wot.org.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00

Do pobrania