Jesteś tu: O nas / Statut

Statut

Statut Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

 1. Wielkopolska Organizacja Turystyczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U..Nr. 79, poz. 855.), ustawy z dnia 25 kwietnia 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U.Nr. 62, poz. 689 z póżn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem i ma osobowość prawną.
 3. Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem dobrowolnym i samorządnym.

§2

 1. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: „ Wielkopolska Organizacja Turystyczna”, zwana dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu WOT.
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: „Wielkopolska Organizacja Turystyczna” oraz posiada logo zatwierdzone przez Walne Zebranie.
 3. Stowarzyszenie może jednocześnie używać nazwy: „Wielkopolska Tourist Organization” oraz „Wielkopolska Tourismusorganisation”
 4. Nazwa i logo Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla potrzeb realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także działać za granicą.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń wspierających rozwój gospodarczy w dziedzinie turystyki.

§5

Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą realizacji celów określonych w statucie.

Rozdział II

Cele, zadania i zakres działania

§6

Celem działania Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej jest:

 1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
 2. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego oraz osób i instytucji zainteresowanych turystycznym rozwojem województwa wielkopolskiego,
 3. promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego i koordynacja podejmowanych działań promocyjnych w województwie,
 4. inicjowanie tworzenia i wspierania rozwoju markowych produktów turystycznych,
 5. działanie na rzecz zwiększenia liczby przyjeżdżających do województwa wielkopolskiego oraz wzrostu dochodów z turystyki,
 6. działanie na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w regionie,
 7. inspirowanie powoływania biur i punktów informacji turystycznej w regionie oraz współpraca z krajowym systemem informacji turystycznej,
 8. doskonalenie kadr turystycznych,
 9. inicjowanie badań rynku turystycznego w Wielkopolsce,
 10. współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi,
 11. współpraca z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego
 12. współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i jej placówkami zagranicznymi.

§7

Podstawowymi zadaniami Organizacji są :

 1. promocja turystyczna województwa wielkopolskiego w kraju i za granicą w formie:
  a) organizowania prezentacji potencjału turystycznego województwa wielkopolskiego na krajowych i zagranicznych targach i wystawach turystycznych oraz organizowanie imprez promocyjnych
  b) publikacji wydawnictw i materiałów promocyjnych
  c) organizowania wizyt studyjnych dziennikarzy i tour-operatorów polskich i zagranicznych
 2. inspirowanie, pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocji regionalnych produktów turystycznych,
 3. opracowywanie wieloletnich programów rozwoju turystyki w regionie oraz programów promocji walorów turystycznych województwa,
 4. organizowanie świadczenia usług w zakresie informacji turystycznej,
 5. koordynacja regionalnego systemu informacji turystycznej,
 6. organizowanie seminariów, kursów i szkoleń,
 7. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na działalność statutową Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
 8. prowadzenie badań rynkowych i analiz oraz monitorowanie ruchu turystycznego
 9. współpraca z instytucjami kształcenia zawodowego kadr dla potrzeb turystyki,
 10. pozyskiwanie środków pomocowych dla realizacji celów statutowych,
 11. prowadzenie działalności gospodarczej służącej celom statutowym.

§8

Swoje cele i zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. wydawanie książek
 2. wydawanie wydawnictw periodycznych .
 3. sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
 4. prowadzenie hoteli, moteli i restauracji ,
 5. prowadzenie miejsc krótkotrwałego zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowane
 6. działalność biur podróży .
 7. działalność agencji turystycznych ,
 8. działalność biur turystycznych ,
 9. pozostałą działalność turystyczną
 10. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi ,
 11. działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw ,
 12. pozostałą działalność komercyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną ,
 13. działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowaną

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§10

Zgłoszenie przystąpienia do Stowarzyszenia musi nastąpić w formie deklaracji pisemnej.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być następujące podmioty: jednostki samorządu terytorialnego: województwo wielkopolskie, powiaty, gminy oraz osoby fizyczne i prawne mające w zakresie swego działania problematykę turystyczną i akceptujące statut Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
 2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
 3. Członek zwyczajny Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej ma prawo:
  a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
  b) uczestniczyć w przedsięwzięciach Stowarzyszenia i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia
  c) brać udział w walnych zebraniach z głosem stanowiącym
  d)korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, niezależnie od miejsca zamieszkania i osoba prawna niezależnie od miejsca siedziby, która popiera działalność Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i deklaruje wsparcie finansowe na jej rzecz.
 5. Członek wspierający ma prawo:
  a) brać udział w Walnym Zebranie z głosem doradczym, przy czym osoba prawna bierze udział poprzez upoważnionego przedstawiciela
  b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub dla rozwoju turystyki. Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zebrania.

§12

Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia
 2. czynne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych,
 3. godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię,
 4. regularne opłacanie składek członkowskich,
 5. upowszechnianie tematyki turystycznej.

§13

Do statutowych obowiązków członków wspierających należy:

 1. aktywne popieranie działalności statutowej Stowarzyszenia,
 2. wspieranie finansowe Stowarzyszenia .

§14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia,
 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za rażące naruszenie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za nie płacenie składek członkowskich przez pół roku, pomimo pisemnego upomnienia,
 4. zaprzestania działalności przez członka Stowarzyszenia lub rozwiązania osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia,
 5. śmierci członka – osoby fizycznej,
 6. rozwiązania Stowarzyszenia.

§15

Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członka decyzją Zarządu na okres do 6 miesięcy w przypadku zaniechania czynnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

§16

 1. Wykluczonym lub skreślonym z listy członków lub nie przyjętym w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu.
 2. Podjęcie uchwały przez Zarząd o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków a także o nie przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub skreśleniu wraz z uzasadnieniem bądź powiadomienia o nie przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowanego wnioskodawcę.
 3. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2, zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka lub zainteresowanego członkostwem zmiany podanego przez niego adresu mają moc prawną skutecznego doręczenia.

§17

Członkowie władz Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwroty kosztów poniesionych podczas załatwiania spraw związanych z realizacją statutowych zadań Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze i organa doradcze Stowarzyszenia

§18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane są w drodze wyborów.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§19

 1. Członkowie zwyczajni i wspierający uczestniczą w pracach Stowarzyszenia poprzez swoich przedstawicieli.
 2. Reprezentacja każdego członka Stowarzyszenia odbywać się będzie w sposób zgodny z zasadami dotyczącymi reprezentowania danego podmiotu.
 3. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 2 może być zmieniony w trakcie kadencji przez organ delegujący.

§20

 1. Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Na posiedzeniach plenarnych zwołanych w drugim terminie quorum, o którym mowa w ust. 1 nie obowiązuje z wyjątkiem spraw określonych w § 23 ust. 1 pkt. 1 i 12
 3. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że inaczej stanowi postanowienie statutu bądź uchwała władz Stowarzyszenia.
 4. Oceny, stanowiska i decyzje przyjmowane są przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w formie uchwały.
 5. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

§21

 1. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przysługuje prawo dokonywania zmian w swoich składach. Zmiany te mogą być wynikiem odwołania bądź rezygnacji członków tych organów.
 2. Odwołanie może nastąpić:
  a) na wniosek podmiotu delegującego,
  b) na skutek ustania członkostwa w Stowarzyszeniu członka władz bądź reprezentowanego przez niego podmiotu.
 3. W razie zdekompletowania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu obu tych organów z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Wymienione w pkt. 3 decyzje, podjęte przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, wymagają akceptacji najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Rozdział V

Walne Zebranie Stowarzyszenia

§22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

§23

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy w szczególności:
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • uchwalanie programów działania Stowarzyszenia i planów finansowych,
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tajnym głosowaniu,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 • zatwierdzanie budżetu, określanie sposobu ustalania i wysokosci składek członkowskich,
 • upoważnianie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek,
 • rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia ze Stowarzyszenia, bądź zawieszenia w prawach członka,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jej majątku.
 1. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 1, 12 wymagają dla swej ważności większości co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

§24

Walne Zebrania Stowarzyszenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§25

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane raz do roku, nie później niż 30 czerwca.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków nie później niż dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co 4 lata

§26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków Stowarzyszenia nie później niż dwa tygodnie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku w sprawie zwołania i obraduje nad sprawami, do których zostało powołane.

§27

 1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:
  a) z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz osoby zaproszone.
 2. We wszystkich głosowaniach każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 3. Sposób wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa „Regulamin Wyboru Władz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.”

§28

Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje po ogłoszeniu wyników wyborów na pierwszych posiedzeniach, którym przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zarząd Stowarzyszenia

§29

Zarząd jest społecznym organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.

§30

 1. Zarząd jest właściwy do rozstrzygania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych statutowo dla innych organów.
 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
 • reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej, organizacjami społecznymi, innymi instytucjami w sprawach związanych z działalnością statutową,
 • przedstawianie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie, przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
 • realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania,
 • opracowanie regulaminu pracy Zarządu i gospodarki finansowej,
 • przyjmowanie członków do Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o wykluczeniu oraz skreśleniu z listy członków zgodnie ze Statutem,
 • podejmowanie uchwał w sprawie finansowania wspólnych przedsięwzięć,
 • wnioskowanie o nadanie odznak i przyznanie nagród,
 • zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Biura Stowarzyszenia.
 • Określenie struktury organizacyjnej Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz zasad zatrudniania pracowników Biura.

§31

 1. Zarząd składa się z 5-7 osób: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i członków zarządu
 2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
 3. Zarząd niezwłocznie po Walnym Zebraniu na swym pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Stowarzyszenia wybiera spośród swych członków : Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz określa im zadania oraz zadania pozostałych członków Zarządu.
 4. Pod nieobecność prezesa zastępuje go wiceprezes albo inny upoważniony członek zarządu.
 5. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu zarządu pochodzącego z wyboru.

§32

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub pod jego nieobecność osoba określona w § 31 ust. 4, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§33

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§34

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Komisji pochodzącego z wyboru.

§35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia w tym jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek.
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych. oraz określanie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości.
 3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności.
 4. wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeśli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.
 6. wystąpienie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków lub z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych w prawem lub statutem bądź istotnych i interesami działań Zarządu.
 7. przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§36

Zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział VIII

Majątek Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

§37

 1. Majątek Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej mogą stanowić nieruchomości własne ruchomości i inne prawa majątkowe i środki pieniężne.
 2. Źródłami powstawania majątku są:
 • opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 • dochody z majątku,
 • dobrowolne wpłaty członków Stowarzyszenia,
 • dotacje, subwencje i darowizny,
 • dochody z ofiarności publicznej,
 • dochody z działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia
 1. Wysokość wpływów wymienionych w ust. 2 pkt. a określa Walne Zebranie.
 2.   Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

§38

 1. Gospodarka Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Walne Zebranie.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§39

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie rozporządzania mieniem w tym zaciągania zobowiązań majątkowych oraz w innych sprawach statutowych Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes lub jeden członek Zarządu i osoby upoważnione przez Zarządu wg zasad ustalonych przez Zarząd.
 2. Zarząd może udzielić Prezesowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Rozdział IX

Biuro Stowarzyszenia

§40

 1. Administracyjno – techniczną obsługę Stowarzyszenia sprawuje Biuro Stowarzyszenia, którym kieruje dyrektor powołany przez Zarząd.
 2. Dyrektor działa jednoosobowo w granicach udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa oraz ustalonego przez Zarząd rocznego planu finansowego Biura.
 3. Regulamin wynagradzania pracowników Biura zatwierdza Zarząd na wniosek Dyrektora Biura.
 4. Czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Biura dokonuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Dyrektor Biura wykonuje funkcję pracodawcy wobec pracowników Biura Stowarzyszenia.

Rozdział X

Rozstrzyganie sporów

§41

 1. Dla rozstrzygania sporów Stowarzyszenie może powołać Sąd Polubowny.
 1. Sąd Polubowny działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
 2. Odwołanie od decyzji Sądu Polubownego rozstrzyga Walne Zebranie.

Rozdział XI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§42

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§43

Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w razie podjęcia uchwały przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§44

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji i cel, na który przeznaczony zostaje majątek Stowarzyszenia.

§45

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. Nr. 79 poz.855).

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2017 r.