ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów

Poznań, dnia 07.05.2015 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
27 Grudnia 17/19
61-737 Poznań

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 30 tys. euro – art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp. na zadanie pn. „Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów” dla projektu pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 07.05.2015 r. do godz. 10:00 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów”, realizowane w ramach projektu pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  – ofertę złożyło 5 (słownie: pięciu) Wykonawców:

 • 1) VCMedia Sp. z o.o.
 1. Grabiszyńska 103

53-439 Wrocław

 

 • 2) Agencja Reklamowa CzArt Sp. z o.o.
 1. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

 

 • 3) Michał Stopa
 1. Krasnoludków 85

60-193 Poznań

 

 • 4) CloudQB Sp. z o.o.
 1. Innowatorów 8

Dąbrowa k/Poznania

62-070 Dopiewo

 

 • 5) Lilla House Sp. o.o.
 1. Wigury 21

90-319 Łódź

 

W dniu 07.05.2015 r. o godz. 10:30 Komisja Oceniająca, powołana przez Dyrektora Biura WOT w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów”, dokonała oceny ofert złożonych dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o wyznaczone kryterium oceny:

 1. CENA – 100 %

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty Firma (nazwa) i adres Wykonawcy Liczba punktów w kryterium A:
„CENA”
Razem:
1.

VCMedia Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 103

53-439 Wrocław

NIP 8943058218

82,26 pkt 82,26 pkt
2.

Agencja Reklamowa CzArt Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

NIP 897134639

72,15 pkt 72,15 pkt
3.

Michał Stopa

ul. Krasnoludków 85

60-193 Poznań

NIP 7772494299

100,00 pkt 100,00 pkt
4.

CloudQB Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

Dąbrowa k/Poznania

62-070 Dopiewo

NIP 7773247048

81,21 pkt 81,21 pkt
5.

Lilla House Sp. o.o.

ul. Wigury 21

90-319 Łódź

NIP 7252060525

52,11 pkt 52,11 pkt

W wyniku oceny złożonych ofert w oparciu o ww. kryteria, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

Michał Stopa

 1. Krasnoludków 85

60-193 Poznań

z łączną ceną brutto: 85 900,00 zł

 

Poznań, dnia 23.04.2015 r.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące organizacji wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zwraca się zapytaniem ofertowym nazadanie, obejmujące organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów, których opis przekazujemy w załączeniu.
Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Celem wizyt studyjnych jest wzmocnienie promocji szlaku wodnego poprzez organizację szeregu imprez turystyczno-promocyjnych na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski. Wymienić tu należy takie imprezy jak spływy oraz wycieczki na rzekach Wielkiej Pętli Wielkopolski środkami transportu wodnego (barkami), łączone z wycieczkami pieszymi, rowerowymi, konnymi, przejazdami bryczkami, wzbogaconymi zwiedzaniem okolicznych walorów kulturowych i przyrodniczych.
W załączniku do niniejszego ogłoszenia przekazujemy Państwu niezbędne dokumenty do zapytania ofertowego. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.
Ofertę należy złożyć dodnia 7 maja 2015r. godz. 10:00.
Ofertę należy składać:
osobiście w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103
lub
przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61 737 Poznań, I piętro, pokój 103.
Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro)
61 – 737 Poznań
oraz oznakowana napisem:
„Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II”
Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy. Na złożonej ofercie Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty:6 czerwca 2015r.
Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie będą rozpatrywane.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt. Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
w sprawach formalnych Przemysław Woźniak,
tel. 61/66-45-236,
w sprawach programu wizyt studyjnych: Irena Frąckowiak,
tel. 61/66-45-235,
Z wyrazami szacunku,
Przemysław Woźniak
Asystent Projektu
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Do pobrania