Druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne i zakup zdjęć dla 2 wydawnictw turystycznych)

Poznań, dnia 08 maja 2015r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
27 Grudnia 17/19
61-737 Poznań 

Znak postępowania: l.dz. 198/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne i zakup zdjęć dla 2 wydawnictw turystycznych)”, w ramach projektu pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne i zakup zdjęć dla 2 wydawnictw turystycznych zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Amistad Sp. z o.o.

Plac na Groblach 8/2

31-101 Kraków

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert oraz uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – A) Cena brutto oferty, B) Jakość usługi – próbnego druku.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Zaoferowana cena brutto oferty

 

Liczba pkt w kryterium A

Cena brutto oferty

 

Liczba pkt w kryterium B

Jakość usługi – próbnego druku

Razem pkt
1

Amistad Sp. z o.o.

Plac na Groblach 8/2

31-101 Kraków

NIP 6762282419

115 500,00 zł 70,00 pkt 30,00 pkt 100,00 pkt
2

Zapol Sobczyk Sp. j.

al. Piastów 42

71-062 Szczecin

NIP 8520509412

126 248,35 zł 64,04 pkt 23,68 pkt 87,72 pkt

Zamawiający informuje, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego może zostać podpisana przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z zaistnieniem sytuacji, o której mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poznań: Druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne i zakup zdjęć dla 2 wydawnictw turystycznych)
Numer ogłoszenia: 59353 – 2015; data zamieszczenia: 27.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolska Organizacja Turystyczna , ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 6645233, 234, faks 61 6645235.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.wot.org.pl
·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.wot.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne i zakup zdjęć dla 2 wydawnictw turystycznych).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. Druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne i zakup zdjęć dla 2 wydawnictw turystycznych), realizowanego w ramach projektu pn. Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II. Zakres prac obejmuje druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne i zakup zdjęć dla 2 nowych wydawnictw oraz wprowadzenie poprawek w projekcie graficznym dla 4 dotychczasowych tytułów – dokonanie aktualizacji) wraz z czynnościami introligatorskimi, konfekcjonowania, pakowania w papier pakowy, naświetlania oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 22.12.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.07.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonali co najmniej 2 zamówienia, w skład których – każdego z nich – wchodziło opracowanie projektu graficznego oraz druk wydawnictw zszywanych min. 20 stron wraz z dostawą do siedziby zleceniodawcy, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każde zamówienie, oraz załączą dowody, czy zamówienia/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia żadnego dodatkowego warunku w tym zakresie poza treścią wynikającą z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i ogranicza się do wymogu złożenia w tym zakresie oświadczenia przez wykonawcę o treści wskazanej w ww. artykule. tj. dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia żadnego dodatkowego warunku w tym zakresie poza treścią wynikającą z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i ogranicza się do wymogu złożenia w tym zakresie oświadczenia przez wykonawcę o treści wskazanej w ww. artykule. tj. dysponowaniem odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 tys. zł. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest dostarczenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – w wysokości co najmniej 50 tys. zł – wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
·         1 – Cena – 70
·         2 – Jakość usługi – próbnego druku – 30
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacjach lub warunkach określonych poniżej. 1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacją przedmiotu umowy. 2.Gdy zajdzie konieczność zastosowania (dostawy) towarów zamiennych, w sytuacji gdy towary przewidziane (zaoferowane) w ofercie wybranego Wykonawcy nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania ich produkcji lub na przykład wycofania z rynku. 3.Strony mogą domagać się przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie z powodu wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie czynnika niezależnego i niezawinionego przez którąkolwiek ze stron, mającego wpływ na realizację postanowień umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony, w takiej sytuacji, o czas występowania siły wyższej
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wot.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, piętro I, pokój 103.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, piętro I, pokój 103.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Do pobrania