Kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski – promocja w Internecie i wybranych mediach oraz organizacja eventów, w tym konferencji prasowej

Poznań, dnia 16 kwietnia 2015r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

 1. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

Znak postępowania: l.dz. 129/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski – promocja w Internecie i wybranych mediach oraz organizacja eventów, w tym konferencji prasowej”, w ramach projektu pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski – promocja w Internecie i wybranych mediach oraz organizacja eventów, w tym konferencji prasowej “ zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Agencja Reklamowa Formind Sp. z o.o.

 1. Kościuszki 6/5

40-049 Katowice

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert oraz uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – A) Cena brutto oferty, B) Atrakcyjność koncepcji eventu „Dzień otwarty Wielkiej Pętli Wielkopolski”.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Zaoferowana

cena brutto oferty

 

Liczba pkt w kryterium A

Cena brutto oferty

 

Liczba pkt w kryterium B

Atrakcyjność koncepcji eventu „Dzień otwarty Wielkiej Pętli Wielkopolski”

Razem pkt
1

 

Agencja Reklamowa Formind

Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 6/5, 40-049 Katowice

 

274 300,76 zł 90,00 pkt 5,97 pkt 95,97 pkt
2

 

ClickAd S.A.

ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa

 

495 542,40 zł 49,82 pkt 2,24 pkt 52,06 pkt
3

 

Tarraya S.A.

ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań

 

307 500,00 zł 80,28 pkt 10,00 pkt 90,28 pkt

Zamawiający informuje, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego może zostać podpisana przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z zaistnieniem sytuacji, o której mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

————————————————————————————————————————————-

Poznań: Kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski – promocja w Internecie i wybranych mediach oraz organizacja eventów, w tym konferencji prasowej
Numer ogłoszenia: 34791 – 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Wielkopolska Organizacja Turystyczna , ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 6645233, 234, faks 61 6645235.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wot.org.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.wot.org.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski – promocja w Internecie i wybranych mediach oraz organizacja eventów, w tym konferencji prasowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. Kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski – promocja w Internecie i wybranych mediach oraz organizacja eventów, w tym konferencji prasowej. Zamówienie dotyczy realizacji projektu pn. Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka, Schematu II Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Informacje ogólne o zamówieniu. Wykonawca przeprowadzi komunikacyjną kampanię promocyjną markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz stanowiącymi do niej załącznikami. Kampania przeprowadzona zostanie we wskazanych przez Zamawiającego mediach, tzn. w telewizji, prasie i Internecie. Ponadto zadaniem Wykonawcy będzie zorganizowanie i przeprowadzenie eventów, zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia raportu dotyczącego efektów zrealizowanych działań na podstawie: raportów z monitoringu mediów – liczby publikacji medialnych ogółem (wg monitoringu Instytutu Monitorowania Mediów), liczby publikacji medialnych uwzględniających kluczowe cele komunikacyjne, ekwiwalentu reklamowego z doniesień medialnych, liczby odwiedzin stron internetowych oraz unikalnych użytkowników, polubień i pozytywnych komentarzy na Facebooku i Youtube, oglądalności spotów TV w oparciu o badanie Nielsen – ilość zrealizowanych GRP, zasięgi 1+ oraz 3+ w planowanej grupie docelowej, działania on-line – realizacja planowanych ilości odsłon, klików w linki tekstowe i formy graficzne, odtworzeń materiałów wideo, opinii publicznej w wybranych regionach, kluczowych liderów opinii, innych, określonych przez Zamawiającego. Lista zadań dzieli się na następujące: Telewizja Zadanie nr 1 Emisja 30-sekundowego spotu promocyjnego w telewizyjnych stacjach regionalnych, Zadanie nr 2 Wywiad dla telewizji regionalnej przedstawiciela Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej; Internet Zadanie nr 1 Kampania typu display (Google Display Network), Zadanie nr 2 Emisja spotu 30-sekundowego na platformie VOD lub TVN Player, Zadanie nr 3 Emisja spotu 30-sekundowego na Youtube (kampania typu ROS), Zadanie nr 4 Działania na Facebooku; Prasa Wykonawca przygotuje 6 artykułów (adwertoriali) dotyczące Wielkiej Pętli Wielkopolski, Eventy Zadanie nr 1 Organizacja eventu pn. Dzień otwarty Wielkiej Pętli Wielkopolski, Zadanie nr 2 Organizacja konferencji prasowej. Wszelkie wykonane zdjęcia, filmy, teksty zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z pełnymi prawami autorskimi po wykonaniu zadania. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proces obiegu informacji pomiędzy stronami umowy wraz z terminami i kluczowymi osobami.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0, 79.34.00.00-9, 79.34.10.00-6, 79.34.11.00-7, 79.34.12.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonali co najmniej 2 zamówienia, polegające na przeprowadzeniu kampanii reklamowej i kampanii multimedialnej w zakresie promocji produktu turystycznego w kraju oraz za granicą (na co najmniej 2 rynkach europejskich) o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda z kampanii (należy wykazać wartość samego wykonania kampanii, bez etapu opracowywania jej koncepcji). W ramach wykonania kampanii winny znajdować się co najmniej 3 (dla każdego z przedstawionych zamówień/kampanii osobno) z poniżej wymienionych elementów tj.: wykup mediów, promocja w Internecie – w tym bazowe działania w mediach społecznościowych w Polsce i zagranicą, organizacje wydarzeń/eventów, realizacje działań PR, przygotowanie i wykonanie strony internetowej. Wykonawcy załączą dowody, czy zamówienia/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia żadnego dodatkowego warunku w tym zakresie poza treścią wynikającą z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i ogranicza się do wymogu złożenia w tym zakresie oświadczenia przez wykonawcę o treści wskazanej w ww. artykule. tj. dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia żadnego dodatkowego warunku w tym zakresie poza treścią wynikającą z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i ogranicza się do wymogu złożenia w tym zakresie oświadczenia przez wykonawcę o treści wskazanej w ww. artykule. tj. dysponowaniem odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 zł. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest dostarczenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – w wysokości co najmniej 200 tys. zł – wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Atrakcyjność koncepcji eventu Dzień otwarty Wielkiej Pętli Wielkopolski – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacjach lub warunkach określonych poniżej. 1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacją przedmiotu umowy. 2.Gdy zajdzie konieczność zastosowania (dostawy) towarów zamiennych, w sytuacji gdy towary przewidziane (zaoferowane) w ofercie wybranego Wykonawcy nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania ich produkcji lub na przykład wycofania z rynku. 3.Strony mogą domagać się przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie z powodu wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie czynnika niezależnego i niezawinionego przez którąkolwiek ze stron, mającego wpływ na realizację postanowień umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony, w takiej sytuacji, o czas występowania siły wyższej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wot.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, piętro I, pokój 103.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, piętro I, pokój 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że szacowana wartość niniejszego zamówienia wynosi około 300 tysięcy zł netto.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Do pobrania