Rekomendacje dla punktów IT na czas epidemii koronawirusa

Znane są już rekomendacje odnośnie regulaminów i zasad funkcjonowania punktów informacji turystycznej w czasie pandemii koronawirusa i obowiązywania ograniczeń związanych z przemieszczaniem się funkcjonowaniem wybranych działów gospodarki. Zostały one przygotowane przez Zarząd Forum Informacji Turystycznej, a następnie, za pośrednictwem POT, zmodyfikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Zalecane jest wprowadzenie we wszystkich obiektach, planujących wznowić działalność w momencie, kiedy wejdzie w życie kolejne poluzowanie ograniczeń związanych z walką z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Rekomendacje dla pracowników

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do biura obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem
 2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków
 3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry)
 4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł
 9. Pilnować, aby w pomieszczeniu znajdowała się liczba klientów zgodna z aktualnymi przepisami prawa
 10. Wymagać, aby odwiedzający dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne, oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos
 11. Zwracać uwagę, aby odwiedzający nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze)
 12. Tradycyjne pokazywanie miejsc na mapie palcem zastąpić wyświetlaniem na ekranach lub za pośrednictwem lasera
 13. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość

infografika punkty it

Rekomendacje dla pracodawców

 1. Zapewnić środki higieniczne w ilości wystarczającej na bieżące funkcjonowanie
 2. Zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki oraz maseczki ochronne, przyłbice
 3. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesić instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki. Przy dozownikach z płynem do dezynfekcji umieścić instrukcje dezynfekcji rąk
 4. Zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków
 5. Umieścić informację na drzwiach o maksymalnej liczbie klientów, mogących jednocześnie przebywać w  punkcie obsługi turystycznej
 6. Usunąć z zasięgu klienta wszelkie ulotki, mapy i gadżety i nakazać pracownikom wydawanie ich bezpośrednio klientowi
 7. Podzielić zmiany pracowników w celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym przedziale czasu
 8. Zmniejszyć liczbę pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie
 9. Przygotować procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruować pracowników
 10. Wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych
 11. Przygotować i umieścić w łatwo dostępnym miejscu potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

infografika punkty it

Podejrzenie zakażenia u pracownika

Jeżeli w trakcie pracy wystąpią u pracownika niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem powinien on zostać niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Podejrzenie zakażenia u klienta

Niezbędne jest jak najszybsze ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w punkcie i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

W dalszej kolejności konieczne jest ustalenie obszaru, w którym przebywał i poruszał się potencjalnie zakażony klient. Przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z obowiązującą procedurą oraz zdezynfekowanie powierzchni, których mógł dotykać (klamki, poręcze etc.)

Dodatkowe informacje