Przetarg nieograniczony na: Stworzenie i wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety itp.), która wykorzystując technologię Augmented Reality zwiększy atrakcyjność wskazanych obiektów Szlaku Piastowskiego

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na Stworzenie i wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety itp.), która wykorzystując technologię Augmented Reality zwiększy atrakcyjność wskazanych obiektów Szlaku Piastowskiego”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu  nr RPWP.04.04.01-30-0001/17 pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz projektu “Oznakowanie Szlaku Piastowskiego” finansowanego ze składki Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Szczegóły przedstawiono w poniższych załącznikach:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania poniżej)
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (do pobrania poniżej)
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania poniżej)
 4. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.02.2019 r. (do pobrania poniżej)
 5. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (do pobrania poniżej)
 6. Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (do pobrania poniżej)
 7. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (do pobrania poniżej)
 8. Załącznik nr 4 Oświadczenie ws. przynależności do grupy kapitałowej (do pobrania poniżej)
 9. Załącznik nr 5 Wykaz usług (do pobrania poniżej)
 10. Załącznik nr 6 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)  (do pobrania poniżej)
 11. Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy (do pobrania poniżej)
 12. Załącznik nr 8 System Identyfikacji Wizualnej Szlaku Piastowskiego (pobierz tutaj)
 13. Załącznik nr 9 Arkusz testowy do oceny próbki aplikacji (do pobrania poniżej)
 14. Załącznik nr 10 Scenariusz do aplikacji (do pobrania poniżej)
 15. Załącznik nr 11 Wykaz obiektów Szlaku Piastowskiego (do pobrania poniżej)
 16. Wyjaśnienia treści SIWZ (do pobrania poniżej)
 17. Wyjaśnienia treści SIWZ (do pobrania poniżej)
 18. Informacja o otwarciu ofert (do pobrania poniżej)
 19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania poniżej)
 20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania poniżej)

Numer ogłoszenia: 512334-N-2019

Data zamieszczenia: 08/02/2019r.

Zmiana ogłoszenia: 540026954-N-2019 z dnia 12-02-2019

Ogłoszenie o zamówieniu: usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego- przetarg nieograniczony

Data obowiązywania: 08/02/2019r.-11/03/2019r.

Do pobrania