ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie niezbędnych Projektów Organizacji Ruchu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację zadania związanego z oznakowaniem drogowym wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap II (uzupełnienie trasy wschód-

Poznań, dnia 19 stycznia 2017 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Piekary 17
61-823 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie niezbędnych Projektów Organizacji Ruchu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację zadania
związanego z oznakowaniem drogowym wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap II (uzupełnienie trasy wschód-zachód,
trasa północ – południe oraz drogi S5 i S11)

z dnia 19 stycznia 2017 roku

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przygotowanie oferty w zakresie wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na Opracowaniu niezbędnych POR oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z oznakowaniem drogowych wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap II Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Oznakowanie Szlaku Piastowskiego”.

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.

Prosimy o przesłanie ofert na realizację zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją najpóźniej do dnia 26 stycznia 2017 r.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U z 2015 r. poz.2164 ze zm.)

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

28527400-6 Znaki i podobne elementy

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

 

Do pobrania

 

Poznań, dnia 15.02.2017 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Piekary 17
61-823 Poznań

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 30 tys. euro – art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp. na zadanie pn. „Opracowanie niezbędnych Projektów Organizacji Ruchu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację zadania związanego z oznakowaniem drogowym wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap II
(uzupełnienie trasy wschód-zachód, trasa północ – południe oraz drogi S5 i S11)

 

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 26.01.2017 r. do godz. 16:00 w odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe  – ofertę złożyło 7 (słownie: siedmiu) Wykonawców:

 

 1. AlexTravel.pl, Aleksandra Wilczyńska-Zgoda 20-603 Lublin, ul. Wileńska 8/17
 1. APB Paweł Brych Skórzewo, ul. Świelika 22
  60-185 Poznań
 1. LABORATORIUM BUDOWLANE I INŻYNIERIA RUCHU
  Marek Szczepaniak, Borówiec, ul. Zapomniana 57
  62-023 Gądki
 2. InżynierRuchu.pl, ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki
 1. DPJ SYSTEM mgr inż. Dariusz Mościcki
  03-321 Warszawa, ul. Palestyńska 8/72
 1. Sich Polska Ewa Chorążewicz
  Skoki 12, 66-300 Międzyrzecz
 2. P.P.U. LINIA s.c., Marek P. Korzeniewski W. 54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 89

 

W dniu 27.01.2016 r. Komisja Oceniająca, powołana przez Dyrektora Biura WOT w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na w/w zadanie, dokonała oceny ofert złożonych dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o wyznaczone kryterium oceny:

 

 1. CENA – 60 %
 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 40 %

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Liczba pkt w kryterium

Termin realizacji zamówienia

Razem
1. AlexTravel.pl
Aleksandra Wilczyńska-Zgoda

20-603 Lublin, ul. Wileńska 8/17

60,00 pkt 20,00 pkt 80,00 pkt
7.

APB Paweł Brych

Skórzewo, ul. Świelika 22
60-185 Poznań

39,51 pkt 40,00 pkt 79,51 pkt
4.

LABORATORIUM BUDOWLANE

I INŻYNIERIA RUCHU
Marek Szczepaniak
Borówiec, ul. Zapomniana 57
62-023 Gądki

33,75 pkt 40,00 pkt 73,75 pkt
6.

InżynierRuchu.pl

ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki

28,79 pkt 40,00 pkt 68,79 pkt
2. DPJ SYSTEM
mgr inż. Dariusz Mościcki
03-321 Warszawa, ul. Palestyńska 8/72
20,18 pkt 40,00 pkt 60,18 pkt
5. Sich Polska Ewa Chorążewicz
Skoki 12, 66-300 Międzyrzecz
13,94 pkt 40,00 pkt 53,94 pkt
3.

P.P.U. LINIA s.c.

Marek P. Korzeniewski W.

54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 89

18,70 pkt 10,00 pkt 28,70 pkt

W wyniku oceny złożonych ofert w oparciu o ww. kryteria, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

AlexTravel.pl
Aleksandra Wilczyńska-Zgoda

20-603 Lublin, ul. Wileńska 8/17

z łączną ceną brutto: 36.000,00 zł brutto