Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na stworzeniu nowego serwisu turystycznego Wielkopolski

Poznań, dnia 27.04.2017 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Piekary 17
61-823 Poznań

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 30 tys. euro – art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp. na zadanie pn. „Wykonanie usługi polegającej na stworzeniu nowego serwisu turystycznego Wielkopolski”.

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 14.04.2016 r. do godz. 16:00 w odpowiedzi na  w/w zapytanie ofertę złożyło 6 (słownie: sześciu) Wykonawców:

1. WEBSTER-STUDIO Marcin Kliński, ul. Leśny Zakątek 43, 62-023 Kamionki
2. GISgraph Emilia Skłucka, ul. Wrocławska 167, 87-100 Toruń
3. NetPC Sp. z o.o., ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk
4. J7 TECHNOLOGIES Łukasz Sołtysiak, Os. Jana III Sobieskiego 6/166, 60-688 Poznań
5. Nfinity.pl Sp. z o.o., ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław
6. Medawy Sp. z o.o., ul. Sianowska 37/2, 60-431 Poznań

W dniu 19.04.2017 r. Komisja Oceniająca, powołana przez Dyrektora Biura WOT w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, dokonała oceny ofert złożonych dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o wyznaczone kryteria oceny:

 

  1. Cena brutto – 50 %
  2. Okres udzielonej gwarancji – 20 %
  3. Okres wsparcia technicznego – 10 %
  4. Termin realizacji zamówienia – 20 %

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

mer oferty Firma (nazwa) i adres Wykonawcy Liczba punktów w kryterium A:
„Cena”
Liczba punktów w kryterium B:
„Okres udzielonej gwarancji”
Liczba punktów w kryterium C:
„Okres wsparcia technicznego”
Liczba punktów w kryterium D:
„Termin realizacji zamówienia”

 

 

Razem:

1. WEBSTER-STUDIO Marcin Kliński, ul. Leśny Zakątek 43, 62-023 Kamionki 22,07 20,00 10,00

 

20,00

 

72,07

2. GISgraph Emilia Skłucka, ul. Wrocławska 167, 87-100 Toruń 44,05 20,00 10,00

 

20,00

 

94,05

3. NetPC Sp. z o.o., ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk 14,88 20,00 10,00

 

20,00

 

64,88

4. J7 TECHNOLOGIES Łukasz Sołtysiak,
Os. Jana III Sobieskiego 6/166, 60-688 Poznań
Oferta odrzucona Oferta odrzucona Oferta odrzucona Oferta odrzucona Oferta odrzucona
5. Nfinity.pl Sp. z o.o., ul. Wandy 7/4,  53-320 Wrocław 50,00 20,00 10,00

 

20,00

 

100,00

6. Medawy Sp. z o.o., ul. Sianowska 37/2, 60-431 Poznań 28,60 15,00 5,00

 

20,00

 

68,60

W wyniku oceny złożonych ofert w oparciu o ww. kryteria, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

Nfinity.pl Sp. z o.o., ul. Wandy 7/4,  53-320 Wrocław

z łączną ceną brutto: 15.744,00 z

 

Poznań, dnia 14/04/2017

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Piekary 17
61-823 Poznań

Informacja

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się świętami i wyjątkowym zamknięciem BIURA WOT w godz. Od 13:00, uprzejmie prosimy o złożenie ofert  na wykonanie usługi polegającej na stworzeniu

NOWEGO SERWISU TURYSTYCZNEGO WIELKOPOLSKI

W holu recepcji budynku ul. Piekary 17

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi polegającej na stworzeniu

NOWEGO SERWISU TURYSTYCZNEGO WIELKOPOLSKI
z dnia 06.04.2017 roku

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zwraca się z zapytaniem ofertowym            o przygotowanie oferty w zakresie wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na stworzeniu serwisu o tematyce turystycznej, dostępnego na wszystkich platformach, promującego turystykę na terenie województwa wielkopolskiego. Serwis zawierać ma informacje na temat atrakcji, szlaków turystycznych, obiektów noclegowych oraz konferencyjnych dostępnych w regionie.

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły

Prosimy o przesłanie ofert na realizację zamówienia
do dnia 14 kwietnia do godz. 16.00

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U z 2015 r. poz.2164) – tj. do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Do pobrania