Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szla

„Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap I trasa wschód – zachód, a także uzyskanie stosownych pozwoleń.”

 

Numer ogłoszenia: 151621-2016
Data zamieszczenia: 22.07.2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu: dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 22.07.2016 – 11.08.2016 r.

Kontakt:  Dobiesława Dembecka, Biuro Projektu WOT, tel. 61/66-45-239, dobieslawa.dembecka@wot.org.pl

 

Poznań, dnia 7 września 2016r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Piekary 17
61-823 Poznań 

Wykonawcy biorący udział w postępowanwiu

Znak postępowania: l.dz. 315/2016

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap I trasa wschód – zachód, a także uzyskanie stosownych pozwoleń.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap I trasa wschód – zachód, a także uzyskanie stosownych pozwoleń” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Promedia
Ewa Jędrychowska-Matusiak

ul. Bracka 2
15-239 Białystok

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert oraz uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – A) Cena brutto oferty, B) Termin wykonania zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium A

Cena brutto oferty

 

Liczba pkt w kryterium B

Termin wykonania zamówienia

Razem pkt
1

Promedia Ewa Jędrychowska-Matusiak

ul. Bracka 2, 15-239 Białystok

 

70,00 pkt 15,00 pkt 85,00 pkt
2.

ROTOMAT SP. Z O.O.

ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław

 

 

Nie podlega ocenie

 

Nie podlega ocenie

 

Nie podlega ocenie

 

3

 

GZD Sp. z o.o. sp. k.

(dawniej: „GIERA” Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera spółka jawna)

ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna

 

22,30 pkt 30,00 pkt 52,30 pkt
4

SICH POLSKA Ewa Chorążewicz

Skoki 6, 66-300 Międzyrzecz

 

60,08 pkt 15,00 pkt 75,08 pkt

Zamawiający informuję, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający uprzejmie informuję o pytaniach do w.w postępowania. Pytania i odpowiedzi zamieszcza poniżej:

Do pobrania

Lista załączników: