Oferta pracy: Dyrektor Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie poszukuje kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: dyrektora

Wymiar etatu: 1

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Zakres obowiązków:

 • planowanie, kierowanie i sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie
 • współdziałanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i w regulaminie organizacyjnym Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie
 • współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację koncepcji funkcjonowania Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie
 • współpraca z Komisjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników, w szczególności nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań

Wymagania niezbędne:

 • min. 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń, w tym o charakterze międzynarodowym i ich promocji
 • przygotowanie i prezentacja koncepcji funkcjonowania jednostki budżetowej UMWW w Rokosowie w latach 2022-2030, działającej obecnie jako Ośrodek Integracji Europejskiej, mającej na celu udoskonalenie metod wykorzystania potencjału jednostki budżetowej, z uwzględnieniem celów Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku i/lub Regionalnej Strategii Innowacji RIS2030, zgodnie z zasobami obiektu (załącznik nr 1) oraz uwarunkowaniami projektu rewitalizacji (załącznik nr 2)
 • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym (będzie weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 • prawo jazdy kat. B
 • biegła obsługa komputera (MsOffice)

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • znajomość przepisów ustawy m.in.: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych
 • dobra organizacja pracy i zaangażowanie

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Ośrodek Integracji Europejskiej, Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała. Praca w obiekcie zabytkowym, posiadającym windę. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wyjazdami służbowymi.

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, i/lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku – potwierdzające wymagany staż pracy
 4. opracowanie: koncepcja funkcjonowania jednostki budżetowej UMWW w Rokosowie w latach 2022-2030, działającej obecnie jako Ośrodek Integracji Europejskiej, mającej na celu udoskonalenie metod wykorzystania potencjału jednostki budżetowej, z uwzględnieniem celów Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku i/lub Regionalnej Strategii Innowacji RIS2030, zgodnie z zasobami określonymi w załączniku nr 1 oraz uwarunkowaniami projektu rewitalizacji opisanymi w załączniku nr 2
 5. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.” zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią” zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • Oświadczenia do druku – pobierz dokument


Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczeniem „dyrektor Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie” należy składać w terminie do: 7 kwietnia 2022r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.


Dodatkowe informacje:

 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające oznaczenia „dyrektor Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie”, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub e-mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Link do ogłoszenia: https://bip.umww.pl/292—647—k_71—k_72—dyrektor