Ministerstwo Sportu i Turystyki: konkurs na dofinansowania projektów z zakresu turystyki

W konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2022 r. MSiT wesprze finansowo zadania z trzech priorytetów:

1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski.

2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów.

3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.

Do konkursu mogą zgłosić się organizacje pozarządowe i jednostki działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, funkcjonujące na rynku minimum 2 lata.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań to 2,6 mln zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania, wkład własny powinien wynosić minimum 10 proc. całkowitego kosztu. Minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego dla priorytetu nr 1 wynosi 80 000 zł, natomiast dla priorytetów nr 2 i nr 3 wynosi 50 000 zł.

Oferty są przyjmowane do 31 stycznia 2022 r., realizacja zadań nastąpi między 1 marca a 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji: www.gov.pl