Projekt PARP „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości”

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowanym do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej, który dotyczy podnoszenia kompetencji kadr.

Projekt PARP „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”. Operatorem dla sektora turystyki jest Polska Izba Turystyki.

Zgodnie z rekomendacjami Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki, wskazano obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi szkolenia:

  • Instruktor praktycznej nauki zawodu
  • Animator czasu wolnego
  • Pilot wycieczek
  • Bezpieczeństwo w hotelu w dobie pandemii
  • Obsługa klienta w hotelarstwie i gastronomii oraz trudne sytuacje z klientem związane z pandemią COVID-19, przekazywanie trudnych informacji.

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie dla branży turystycznej realizowany będzie do 30.06.2022 r. Projekt w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe dla branży żywności wysokiej jakości realizowany będzie do 31.03.2021.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) oraz pracownicy MŚP i dużych przedsiębiorstw z sektora żywności wysokiej jakości (PKD C.10) z całej Polski.

Celem projektu w ramach wsparcia udzielanego przedsiębiorcom z sektora turystyki jest podniesienie do końca 06/2022, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki przez 415 osób (228 kobiet, 187 mężczyzn) spośród 460 objętych wsparciem pracowników z ok. 230 MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) posiadających siedzibę na terenie Polski. Celem projektu w ramach wsparcia antycovidowego udzielanego przedsiębiorcom z sektora żywności wysokiej jakości jest podniesienie do końca 03/2021, zgodnie z potrzebami MŚP i dużych przedsiębiorstw, kompetencji w ramach nadzwyczajnych rekomendacji ogłoszonych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji przez 435 osób (239 kobiet, 196 mężczyzn) spośród 440 objętych wsparciem pracowników z ok. 220 MŚP i dużych przedsiębiorstw z sektora żywności wysokiej jakości (PKD C.10) posiadających siedzibę na terenie Polski.

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie w sposób ciągły od II.2020 do V.2022 r. lub do momentu zrekrutowania założonej liczby osób/ wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie w 21-dniowych rundach.

Kryteria formalne:

  • wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zgodnie z art. 2 zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 baza BECK oraz na podstawie oświadczenia
  • sektor działalności MŚP: turystyka (PKD N.79 oraz I) weryfikowane na podstawie wpisu do KRS/CEDiG

Kryteria premiujące:

  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby 50+

Więcej informacji o projekcie: kompetencjedlaturystyki.pl