Stanowisko Zarządu Związku Województw RP w sprawie konieczności wsparcia branży turystycznej

“Żadna z branż nie była przygotowana na pandemię i jej skutki, ale to turystyka jest tą, która jako pierwsza odczuła skutki pandemii i jako ostatnia będzie się w całości odradzała. Wiele gospodarek samorządów lokalnych w Polsce oparta jest o dochody, których źródłem jest promocja walorów i atrakcji turystycznych, co oznacza, że problem branży turystycznej staje się jednym z najbardziej palących dla gospodarki kraju i wymagających natychmiastowych rozwiązań. (…)”

Zarząd Związku Województw RP przedstawił stanowisko w sprawie konieczności wsparcia branży turystycznej, które trafiło do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Przedstawiono w nim możliwe sposoby wsparcia branży w okresie obowiązkowego przestoju oraz na etapie wychodzenia z kryzysu:

 • umożliwienie samorządom lokalnym umorzenia podatku od nieruchomości za okres przestoju
 • 100% dofinansowania do najniższego wynagrodzenia krajowego dla pracowników w okresie przestoju
 • umorzenie składek ZUS w okresie przestoju
 • umorzenie podatku od wynagrodzeń w okresie przestoju
 • wprowadzenie postojowego dla osób na umowie zlecenia i kontrakcie
 • uruchomienie możliwości ponownego skorzystania z funduszu pracy
 • realizacja wniosków złożonych do Państwowego Funduszu Rozwoju, a w szczególności wprowadzenie umorzenia uzyskanej pożyczki z PFR dotyczących wysokości obrotów i zatrudnienia z przyczyn niezależnych od pracodawcy za okres kwiecień-czerwiec 2020 r.
 • wprowadzenie możliwości zmian w umowach o pożyczki z PFR dotyczących wysokości obrotów i zatrudnienia z przyczyn niezależnych od pracodawcy/ewentualnie umorzenie pożyczek
 • rozszerzenie katalogu podmiotów, którym przysługuje zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz świadczenie postojowe o podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 79.12.Z.

Wskazano także na potrzebę instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Samorządy województw, zrzeszone w Związku Województw RP, jako przedstawiciele tysięcy podmiotów działających w sektorze turystyki deklarują gotowość aktywnego wsparcia turystyki.

W odpowiedzi Ministerstwo zapewniło, iż jest w stałym kontakcie z przedstawicielami branży, z którymi odbyło szereg spotkań. Wskazano także obecnie dostępne formy wsparcia branży, w tym środki z Pakietu BGK, Agencji Rozwoju Przemysłu i PARP.

Poinformowano także o środkach, które mają się znaleźć w tarczy branżowej, nad którą trwają prace w Parlamencie. Są to m.in.

 • zwolnienie ze składek ZUS na każdego pracownika za listopad z możliwością złożenia wniosku do 31.01.2021 r.
 • dodatkowe, jednorazowe świadczenie postojowe przy spadku przychodu uzyskanego w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
 • dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w wysokości 2000 zł na każdego zatrudnionego na umowę o pracę albo na oskładkowaną umowę zlecenia
 • tzw. mała dotacja w wysokości do 5000 zł
 • możliwość otrzymania jednorazowego świadczenia postojowego jeżeli przychód z umowy cywilnoprawnej pochodzi m.in. z usług świadczonych na rzecz muzeów oraz przewodników.

Pomoc ta będzie skierowana do przedsiębiorców, których kody PKD zostały ujęte w ustawie i którzy spełnią określone dla danego wsparcia warunki. Ustawa umożliwia dalsze przedłużanie środków wsparcia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, w tym również umożliwia uwzględnienie innych przedsiębiorców uprawnionych do ubiegania się o pomoc. Trwają również prace nad Tarczą Finansową PFR 2.0., w ramach której przewiduje się 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm. Termin uruchomienia pomocy oraz ostateczny jej kształt zależy od postępu prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie oraz od ustaleń z Komisją Europejską.

Dokumenty do pobrania: