Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług drukarskich materiałów promocyjnych

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usług drukarskich materiałów promocyjnych” realizowanego w ramach projektu  nr RPWP.04.04.01-30-0001/17 pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Szczegóły przedstawiono w poniższych załącznikach:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania poniżej)
  2. Zał-1 formularz ofertowy (do pobrania poniżej)
  3. Zał 2A- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (do pobrania poniżej)
  4. Zał 2B – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (do pobrania poniżej)
  5. Ogłoszenie zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (do pobrania poniżej)
  6. Zał 3 – Wzór umowy  (do pobrania poniżej)
  7. Zał 4 – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia   (do pobrania poniżej)
  8. Księga Identyfikacji Szlaku Piastowskiego

Numer ogłoszenia: 663996-N-2018

Data zamieszczenia: 21/12/2018

Ogłoszenie o zamówieniu: usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego- przetarg nieograniczony

Data obowiązywania: od 21/12/2018 – 08/01/2019

 

Informacja z otwarcia ofert:

Nr ogłoszenia UZP :663996-N-2018 z dnia 21.12.2018

L.dz. 266/2019

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Świadczenie usług drukarskich materiałów promocyjnych”, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 .).

 

Kontakt:

Daria Miedziejko, Specjalista ds. Promocji i Wydawnictw

tel. 61 66-45-236, daria.miedziejkok@wot.org.

 

Joanna Smolińska, Specjalista ds. Finansowych,

tel. 61 66-45-239, joanna.smolinska@wot.org.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Świadczenie usług drukarskich materiałów promocyjnych”, Zamawiający czyli Wielkopolska Organizacja Turystyczna zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),  przekazuje informacje o wyborze najkorzystniejszych oferty.
1. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oferty wyłonionych Wykonawców odpowiadają treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), są także zgodne z wymaganiami ustawy i nie podlegają odrzuceniu.
3. Przyznana punktacja ofert, według każdego z kryteriów oceny ofert i łączna punktacja, przedstawia się następująco:
Lp. Nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Wartość oferty brutto Liczba punktów zgodnie z algorytmem zapisanym w SIWZ Termin wykonania etap I (liczba dni) Liczba punktów zgodnie z zapisami SIWZ Termin wykonania etap II (liczba dni) Liczba punktów zgodnie z zapisami SIWZ Liczba punktów – Razem

 

1.

Dynamo Druk

Jakub Krakowiak

Figowa 14, 92-771 Łódź 120 273,60 48,04 10 20 10 20 88,04
2. AKME Sp. z o.o. Milionowa 21, 93-105 Łódź 113 862,24 50,74 10 20 10 20 90,74

 

3.

ZAPOL Sobczyk Sp. j.

 

Aleje Piastów 42, 71-062 Szczecin 112 126,80 51,53 10 20 15 20 91,53

 

4.

Drukarnia SIL-VEG DRUK S.C. Pawelak J., Pełka D., Śmich D. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec 112 847,58 51,20 10 20 15 20 91,20

 

5.

Print Management Wojciech Pietrzak Świętopełka 38/13, 87-100 Toruń 96 296,70 60,00 10 20 15 20 100,00

 

6.

Drukarnia STANDRUK Adam Król Rapackiego 25, 20-150 Lublin 109 628,19 52,70 10 20 15 20 92,70

 

7.

Zakład Poligraficzny SINDRUK Ul. Firmowa 12, 45-594 Opole 117 355,53 49,23 10 20 15 20 89,24

 

8.

Zakład Poligraficzny TECHGRAF Piotr  Teichman Przemysłowa 7, 37-100 Łańcut 105 534,00 54,75 10 20 15 20 94,75

 

9.

Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Studio B&W Wojciech Janecki Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec 140 466,00 41,13 10 20 15 20 81,13

 

10.

Przedsiębiorstwo Poligraficzno – Reklamowe  Tongraf Jan Sip Pilotów 7, 64-920 Piła 145 238,40 39,78 20 10 20 20 64,78
11. ONDRE Sp. z o.o. Sp.k. Jackowskiego 22, 60-511 Poznań 150 694,84 38,34 10 20 15 20 78,34
12. Media CHECK POINT Sp. z o.o. Międzyborska 11b/68, 04-041 Warszawa 177 073,87 32,63 10 20 15 20 72,62
13. Media Studio Reklamy Drukarnia Rafał Przybylak Aleja Kołłątaja 73, 42-500 Będzin 117 649,50 49,11 7 20 10 20 89,11
4. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Firmy Print Management Wojciech Pietrzak, Świętopełka 38/13, 87-100 Toruń. Cena oferty brutto wynosi: 96 296,70 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 70/100)
Uzasadnienie wyboru:
a. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
b. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
c. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:
Kryterium Cena- 60%- 60 punktów
Kryterium  Termin wykonania zamówienia:
etap I   – 20% – 20 punktów
etap II  – – 20% – 20 punktów
Do pobrania