Przetarg nieograniczony na kampanię promocyjną

Przetarg nieograniczony.: przeprowadzenie kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego na rynkach zagranicznych prowadzona we współpracy z przewoźnikiem lotniczym obsługującymi regularne trasy lotnicze pomiędzy Poznaniem a Ukrainą


Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „
przeprowadzenie kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego na rynkach zagranicznych prowadzona we współpracy z przewoźnikiem lotniczym obsługującymi regularne trasy lotnicze pomiędzy Poznaniem a Ukrainą Szczegóły przedstawiono w załączniku.

 

Numer ogłoszenia: 503437-N-2018

Data zamieszczenia: 10/01/2018

Ogłoszenie o zamówieniu: usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego- przetarg nieograniczony

Data obowiązywania: 10/01/2018-18/01/2018

 

Kontakt:

Monika Stecewicz, Kierownik Biura Projektów WOT,

tel. 61 66-45-239, monika.stecewicz@wot.org.pl

 

22 stycznia 2018

 

Informacja dla wykonawców

 

Dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kampania promocyjna województwa wielkopolskiego na rynkach zagranicznych prowadzona we współpracy z przewoźnikiem lotniczym obsługującymi regularne trasy lotnicze pomiędzy Poznaniem a Ukrainą”.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający podaje informacje  z otwarcia ofert:

 

1)         Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 650 000,00 PLN brutto na sfinansowanie zadania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn.: „Kampania promocyjna województwa wielkopolskiego na rynkach zagranicznych prowadzona we współpracy z przewoźnikiem lotniczym obsługującymi regularne trasy lotnicze pomiędzy Poznaniem a Ukrainą”.

 

2)         Wykaz ofert złożonych w terminie;

  1. Oferta- Polskie Linie Lotnicze LOT S.A, 02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 43 – cena brutto oferty 599 880,84 PLN

 

Termin wykonania zamówienia, warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

6 luty 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na „przeprowadzenie kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w oparciu o narzędzia komunikacji, oferowane przez przewoźników obsługujących regularne trasy lotnicze pomiędzy Poznaniem a Ukrainą,

Zamawiający czyli Wielkopolska Organizacja Turystyczna zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) zawiadamia, że:

 

  1. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Firmy Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa

 

Cena oferty brutto wynosi: 599 880,84 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 84/100)

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Kryterium 1 Cena – 50  pkt

Kryterium 2 Efektywność wykorzystania nośnika w celu dotarcia do grup docelowych – 50 pkt

Oferta uzyskała łączną punktację – 100 pkt

 

Umowa może zostać zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie do dnia 14/02/2018r.

  1. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
  2. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Do pobrania