Zapytanie ofertowe na usługę transportu wydawnictw promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w roku 2015

Poznań, dnia 07.01.2015 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

  1. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 30 tys. euro – art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp. na zadanie pn. „Zapytanie ofertowe na usługę transportu wydawnictw promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w roku 2015” dla projektu pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 05.01.2015 r. do godz. 10:00 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zapytanie ofertowe na usługę transportu wydawnictw promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w roku 2015” realizowane w ramach projektu pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  – ofertę złożyło 5 (słownie: pięciu) następujących Wykonawców:

1)    Stanecka Agata

Stanecki Przeprowadzki

  1. Powstańców Wlkp 14/10

86-200 Chełmno

2)    KAEL

Lubas Kamil

  1. W. Witosa 1c/40

87-100 Toruń

3)    USŁUGI-REMONTY DOM-GOS

Mirosław Napierała

  1. Makowa 1/37

62-510 Konin

4)    MATIJAS

Marcin Matuszek

  1. Zatorska 49/14

51-215 Wrocław

5)    Jerzy Rurek

  1. Ułańska 2

62-025 Kostrzyn Wlkp

W dniu 07.01.2015 r. Komisja Oceniająca, powołana przez Dyrektora Biura WOT w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Zapytanie ofertowe na usługę transportu wydawnictw promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w roku 2015”, dokonała oceny ofert złożonych dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o wyznaczone kryterium oceny:

CENA – 100 %

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium:
„CENA”

Razem:
1.

 

Stanecka Agata

Stanecki Przeprowadzki

ul. Powstańców Wlkp 14/10

86-200 Chełmno

 

73,36 pkt 73,36 pkt
2.

 

KAEL

Lubas Kamil

ul. W. Witosa 1c/40

87-100 Toruń

 

78,62 pkt 78,62 pkt
3.

 

USŁUGI-REMONTY DOM-GOS

Mirosław Napierała

ul. Makowa 1/37

62-510 Konin

 

100,00 pkt 100,00 pkt
4.

 

MATIJAS

Marcin Matuszek

ul. Zatorska 49/14

51-215 Wrocław

 

77,55 pkt 77,55 pkt
5.

 

Jerzy Rurek

ul. Ułańska 2

62-025 Kostrzyn Wlkp

 

56,08 pkt 56,08 pkt

W wyniku oceny złożonych ofert w oparciu o ww. kryterium, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

USŁUGI-REMONTY „DOM-GOS”

Mirosław Napierała

  1. Makowa 1/37

62-510 Konin

 

z łączną ceną brutto: 13 345,50 zł

Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożone oferty.

————————————————————————————————————————————-

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na zadanie obejmujące usługę transportu wydawnictw promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w roku 2015.

Zadanie to jest realizowane w ramach projektu  pt. “Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zadanie dotyczy usługi transportu wydawnictw promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w roku 2015.

W załączniku do niniejszego ogłoszenia znajdują się niezbędne dokumenty do w/w zapytania ofertowego.

Ofertę należy składać w terminie do dnia 5 stycznia 2015 r. do godziny 10:00.

Ofertę należy składać:

  •   osobiście w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103 lub
  •    przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103.

 

Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie będą rozpatrywane.

Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

  1. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro)

61 – 737 Poznań

 

oraz oznakowana napisem

„Zapytanie ofertowe na usługę transportu wydawnictw promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w roku 2015”

Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy. Na złożonej ofercie Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty: 5 lutego 2015r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-236, kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl

Do pobrania