Zapytanie ofertowe na organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWAN

Szanowni Państwo,
Wielkopolska Organizacja Turystycznazwraca się z zapytaniem ofertowym na zadanie obejmujące organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.
            Zadanie to jest realizowane w ramach projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Zadanie dotyczy kompleksowej organizacji spływów kajakowych w kontekście study tourów w II i III kwartale 2014. W załączniku do niniejszego ogłoszenia znajdują się niezbędne pliki wraz z załącznikami do w/w zapytania ofertowego.
Do pobrania:
Ofertę należy składać w terminie do dnia 20 marca 2014 r. do godziny 09:30.
Ofertę należy składać:
·       osobiście w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103 lub
·       przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103.
 
Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie będą rozpatrywane.
Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro)
61 – 737 Poznań
 
oraz oznakowana napisem
„Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów (4 spływy kajakowe w 2014 roku) – w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”
Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy. Na złożonej ofercie Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty: 30 września 2014 r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny po numerem telefonu: 61-66-45-235, kontakt mailowy: szymon.kaczmarek@wot.org.pllub pod numerem telefonu: 61-66-45-236, kontakt mailowy: mariusz.kumolka@wot.org.pl


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

pobierz

Poznań, dnia 21.03.2014
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19
61-737 Poznań
Znak postępowania:  172/2014
                                                                                     Wykonawcy biorący udział
                                                                                     w postępowaniu
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy:  Zadanie pn. „Organizacja  wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy  i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”
Zamawiający prowadzący postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Organizacja  wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy  i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”-  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania , gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
UZASADNIENIE
Zamawiający podczas dokonywania czynności związanych z otwarciem ofert w dniu 20 marca 2014 roku podał, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 36.900,00 zł.
W wyniku oceny złożonych przez Wykonawców ofert, Zamawiający ustalił, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny zaproponowanej przez Wykonawcę. Cena brutto najkorzystniejszej zaproponowanej oferty wyniosła 50.856,00 zł.
                                                                                      Z poważaniem
                                                             Ewa Przydrożny

Dyrektor Biura WOT