ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu sześciu artykułów sponsorowanych w prasie codziennej (dzienniku) ukazującej się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim

Szanowni Państwo,

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi polegającej na  napisaniu i opublikowaniu sześciu artykułów sponsorowanych w prasie codziennej (dzienniku), ukazującej się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim.

            Zadanie to jest realizowane w ramach projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zadanie polega na napisaniu i publikacji sześciu artykułów sponsorowanych szlaku wodnym Wielka Pętla Wielkopolski w jednym tytule prasowym w IV kwartale 2014r. Do niniejszego ogłoszenia dołączone są niezbędne pliki wraz z załącznikami do w/w zapytania ofertowego.

Ofertę należy składać w terminie do dnia 26 września 2014 r. do godziny 9:30.

Ofertę należy składać:

  • osobiście w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103 lub
  • przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103.

 

Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie będą rozpatrywane.

Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

  1. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro)

61 – 737 Poznań

 

oraz oznakowana napisem

“Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu sześciu artykułów sponsorowanych w prasie codziennej (dzienniku), ukazującej się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim”

Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy. Na złożonej ofercie Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty: 30 dni od terminu składania ofert.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-236, kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl

———————————————————————————————————————————–

Poznań, dnia 6 października 2014 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

  1. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

Znak postępowania: 549/2014

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 30 tys. euro – art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp. na zadanie pn. „Artykuły sponsorowane” (Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu sześciu artykułów sponsorowanych w prasie codziennej (dzienniku), ukazującej się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim) w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 26.09.2014 r. do godziny 9:30 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Artykuły sponsorowane” (Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu sześciu artykułów sponsorowanych w prasie codziennej (dzienniku), ukazującej się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim) w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” realizowane w ramach projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  – ofertę złożyło 3 (słownie: troje) następujących Wykonawców:

POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Prasa Poznańska, 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 19, NIP 5220103609

MURATOR S.A., 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 5260008745

AGORA SA w Warszawie Oddział w Poznaniu, 61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 3, NIP 5260305644

W dniu 06.10.2014 r. Komisja Oceniająca powołana przez Dyrektora Biura WOT w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Artykuły sponsorowane” (Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu sześciu artykułów sponsorowanych w prasie codziennej (dzienniku), ukazującej się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim) w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”- dokonała oceny ofert złożonych dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o wyznaczone kryteria oceny:

  1. CENA.
  2. ŚREDNI MIESIĘCZNY NAKŁAD WYDAWNICTWA/CZASOPISMA

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium:
„CENA”

 

 

Liczba punktów w kryterium:
„ŚREDNI MIESIĘCZNY NAKŁAD”

 

Razem:
1. POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Prasa Poznańska, 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 19, NIP 5220103609 Oferta odrzucona Oferta odrzucona Oferta odrzucona
2. MURATOR S.A., 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 5260008745 37,96 40,00 77,96
3. AGORA SA w Warszawie Oddział w Poznaniu, 61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 3, NIP 5260305644 60,00 27,50 87,50

Oferta Wykonawcy POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Prasa Poznańska, 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 19, NIP 5220103609 w wyniku niespełnienia wymagań formalnych została odrzucona.

W związku z wątpliwościami, które powstały pośród członków komisji oceniającej ofertę firmy  POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Prasa Poznańska, 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 19, NIP 5220103609 w toku badania i oceny ofert złożonych w wyżej wskazanym postępowaniu, Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy w dniu 1 października 2014r. z wezwaniem o udzielenie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. W wyniku braku odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Prasa Poznańska, 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 19, NIP 5220103609 został wykluczony, a oferta przez niego złożona – odrzucona.

W wyniku oceny złożonych ofert w oparciu kryteria formalne, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

AGORA SA w Warszawie Oddział w Poznaniu, 61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 3, NIP 5260305644

z łączną ceną brutto:          60 516,00 zł

Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożone oferty.

 

Do pobrania