Bon Turystyczny – najważniejsze informacje

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat programu Polski Bon Turystyczny, które wprowadziło Ministerstwo Rozwoju i Polska Organizacja Turystyczna. Przygotowaliśmy zbiór podstawowych wskazówek o tym, jak przystąpić do programu jako przedsiębiorca oraz jak skorzystać z bonu jako jeden z beneficjentów. Więcej szczegółowych informacji na temat programu Polski Bon Turystyczny można znaleźć na jego oficjalnej stronie www.bonturystyczny.gov.pl.


[AKTUALIZACJA NA 30 lipca 2020 r.]

bomn turystyczny dla firm

 

Dla turysty

Czym jest Bon Turystyczny?

Bon turystyczny to forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie Polski.

Gdzie można go wykorzystać?

Bon będzie można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym lub innym obiekcie noclegowym, czy też na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej od 1 sierpnia 2020 roku. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS. Rezerwacji na usługi opłacane bonem można dokonywać w dowolny sposób udostępniony przez obiekt noclegowy, w tym za pomocą wyszukiwarek noclegów jak np. Booking.com.

Do kiedy można wykorzystać bon?

Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, ważnego do końca marca 2022 r. Ten dzień jest też ostatnim, którego można dokonać płatności za pomocą bonu. Bonu nie można będzie wymienić na gotówkę, możliwe jednak będzie zapłacenie nim za kilka usług, aż do wyczerpania wartości.

Jak otrzymać bon?

Bon należy aktywować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak program 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Dla bezpieczeństwa wprowadzona została dwustopniowa weryfikacja bonu, wykorzystująca również wysyłkę kodu autoryzującego płatność za pomocą SMS na numer telefonu beneficjenta. 

 

Dla przedsiębiorcy

Kto może przyjmować płatności bonem?

Płatności Polskim Bonem Turystycznym mogą przyjmować legalnie działający i zarejestrowani w Polsce przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług hotelarskich lub organizowania imprez turystycznych. Tylko tacy przedsiębiorcy mogą przystąpić do programu i znaleźć się na oficjalnej liście publikowanej przez POT.

Dla pewności przypominamy czym jest usługa hotelarska i impreza turystyczna

Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Oznacza to, że przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny mogą przystąpić tylko ci przedsiębiorcy i organizacje pożytku publicznego, których działalność została wpisana do odpowiedniej ewidencji. Dla hoteli, moteli i pensjonatów oraz dla campingów, domów wycieczkowych, schronisk turystycznych i młodzieżowych ewidencję tę oraz zaszeregowanie do kategorii obiektu prowadzi samorząd wojewódzki (marszałek województwa). Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dla pozostałych obiektów, takich jak gospodarstwa agroturystyczne, hostele, pola namiotowe, domy pracy twórczej, ośrodkach wczasowe czy pokoje na wynajem ewidencję tę prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta, czyli organy samorządu gminnego.

Impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

W przypadku imprez turystycznych oznacza to, że Bonem Turystycznym można zapłacić tylko za imprezę turystyczną, czyli połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych.

Art. 5. 1. Do utworzenia imprezy turystycznej dochodzi, jeżeli:
1) usługi turystyczne zostały połączone przez jednego przedsiębiorcę turystycznego, w tym na prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed
zawarciem umowy obejmującej wszystkie usługi lub

2) niezależnie od tego, czy zawarto odrębne umowy z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, usługi te są:
a) nabywane w jednym punkcie sprzedaży i zostały wybrane, zanim podróżny zgodził się dokonać zapłaty lub
b) oferowane lub sprzedawane po cenie obejmującej wszystkie usługi lub po cenie całkowitej, lub gdy jedną z tych cen obciążany jest nabywca, lub
c) reklamowane lub sprzedawane przy użyciu określenia „impreza turystyczna” lub podobnego, lub
d) łączone po zawarciu umowy, na podstawie której podróżny został uprawniony do dokonania wyboru spośród różnych rodzajów usług turystycznych, lub
e) nabywane od odrębnych przedsiębiorców turystycznych za pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online, podczas których przedsiębiorca turystyczny, z którym zawarta została pierwsza umowa, przekazuje innemu przedsiębiorcy turystycznemu lub przedsiębiorcom turystycznym: imię i nazwisko podróżnego, adres poczty elektronicznej oraz szczegóły płatności, a umowa z tym innym przedsiębiorcą turystycznym lub przedsiębiorcami turystycznymi zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

Organizatorem imprez turystycznych może być tylko podmiot, który w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Szczegóły odnośnie tego rejestru na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Jak przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny?

Aby przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, oferować usługi w jego ramach i przyjmować płatności bonem należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i złożyć odpowiednie oświadczenie. W oświadczeniu tym trzeba będzie podać następujące dane:

  • Imię i nazwisko, nazwę lub firmę
  • Adres zamieszkania dla osób fizycznych lub adres siedziby dla osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej
  • Numer NIP lub numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej
  • Informację o wpisie do: właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych lub właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
  • Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub ewidencji
  • Informację o oferowanych usługach hotelarskich lub imprezach turystycznych
  • Numer rachunku bankowego przyporządkowanego do prowadzonej działalności (na ten rachunek wpływać będą płatności realizowane bonem)
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji i upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy lub organizacji pożytku publicznego

W dowolnym momencie można również zrezygnować z uczestnictwa w programie. Należy wtedy złożyć oświadczenie o rezygnacji z programu na PUE ZUS. Od tego momentu nie można przyjmować nowych płatności za pomocą bonu, a obiekt zostanie usunięty z bazy danych prowadzonej przez POT. Należy jednak zrealizować wszystkie usługi, za które została przyjęta płatność przed rezygnacją z udziału w programie.

Kto może obsługiwać płatności w danym obiekcie?

Rejestrując się na Platformie przedsiębiorca staje się managerem profilu, jednak może wskazać inne osoby – np recepcjonistów – które będą mogły obsługiwać płatności za pomocą Bonu Turystycznego. Osoby te muszą również logować się do systemu PUE za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.

Czy gość hotelu lub klient biura może dopłacić do usługi opłaconej bonem?

Tak, klient może pokryć w dowolny sposób (przelew, karta, gotówka) różnicę pomiędzy wartością bonu a ceną usługi. Bon Turystyczny można zrealizować również w obiektach, które nie posiadają terminali płatniczych oraz kas fiskalnych, wystarczy rejestracja w systemie PUE ZUS.

W jakim czasie realizowana jest płatność za zrealizowany bon?

ZUS zrobi przelew w ciągu 14 dni od przyjęcia płatności za pomocą bonu. Płatność wykonywana jest na rachunek, podany przy rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Jakie inne obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy?

Po rejestracji podmiotu turystycznego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS przedsiębiorca lub organizacja musi zamieszczać informację, że przyjmuje płatności za pomocą bonu. Informację tę trzeba umieścić przede wszystkim w miejscu realizacji usług hotelarskich lub imprez turystycznych. Ponadto, trzeba aktualizować dane podane przy rejestracji na PUE oraz poddać się czynnościom sprawdzającym, które mogą zostać podjęte przez Polską Organizację Turystyczną.

Czy mogę wykorzystać Bon Turystyczny w reklamie?

Po dokonaniu rejestracji podmiot zobowiązuje się do zamieszczania informacji o przyjmowaniu płatności za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, w szczególności w miejscu ich realizacji lub oferowania. Tym samym może wykorzystywać taką informację w swoich działaniach PR-owych i w reklamach.

Więcej informacji na temat Bonu Turystycznego na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Zachęcamy też do obejrzenia tutoriala, który krok po kroku pokazuje, w jaki sposób zarejestrować się na platformie PUE ZUS.

 

Oświadczenie przedsiębiorcy – tutorial


Podstawa prawna

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym z dn. 15 lipca 2020 r.

Ustawa o Imprezach Turystycznych i powiązanych Usługach Turystycznych z dn. 24 listopada 2017 z późniejszymi zmianami

Ustawa o o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony)