ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów

Szanowni Państwo,

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na zadanie obejmujące organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.

            Zadanie to jest realizowane w ramach projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zadanie dotyczy kompleksowej organizacji spływów kajakowych w kontekście study tourów w III kwartale 2014. W załączniku do niniejszego ogłoszenia znajdują się niezbędne pliki wraz z załącznikami do w/w zapytania ofertowego.

Ofertę należy składać w terminie do dnia 21 lipca 2014 r. do godziny 10:00.

Ofertę należy składać:

  • osobiście w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103 lub
  • przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103.

 

Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie będą rozpatrywane.

Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

  1. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro)

61 – 737 Poznań

oraz oznakowana napisem

“Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy. Na złożonej ofercie Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty: 30 września 2014 r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-236, kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl lub pod numerem telefonu: 61-66-45-235, kontakt mailowy: szymon.kaczmarek@wot.org.pl

————————————————————————————————————————————

Poznań, dnia 22.08.2014

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

  1. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

Znak postępowania:  470/2014

                                                                                            Wykonawcy biorący udział

                                                                                                    w postępowaniu

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy:  Zadanie pn. „Organizacja  wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy  i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”

Zamawiający prowadzący postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Organizacja  wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zawiadamia o odrzuceniu złożonej w postępowaniu oferty (gdyż oferta nie spełniła wymagań formalnych) oraz o unieważnieniu niniejszego postępowania w związku z brakiem możliwości wyboru innej ważnej oferty.

UZASADNIENIE  

W wyniku oceny złożonej przez Wykonawcę oferty, Zamawiający ustalił, iż konieczne jest wyjaśnienie treści złożonej oferty i wezwał Oferenta do wyjaśnienia jej treści w zakresie ustalenia, czy Oferent spełnia warunek określony w pkt VI ppkt 5 zaproszenia do składania ofert. Na podstawie odpowiedzi Oferenta, Zamawiający ustalił, że Oferent – lider konsorcjum, który będzie odpowiedzialny za świadczenie głównego przedmiotu zamówienia, tj. za organizację i przeprowadzenie wizyt studyjnych, nie spełnia warunku formalnego, tj. konsorcjant odpowiedzialny za zadania – realizacja spływów kajakowych, bezpieczeństwo uczestników, ubezpieczenie, nie posiada wymaganego przez Zamawiającego specjalnego numeru wpisu do rejestru organizatorów turystyki w wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim.

Ponieważ odrzuceniu podlega jedyna złożona w postępowaniu oferta, konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem

Ewa Przydrożny

                                                                                                    Dyrektor Biura WOT

Do pobrania