Szkolenia

Szkolenia marketingowe

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Polską Organizację Turystyczną wspólnie z firmą  Ecorys Polska.

Jest to cykl bezpłatnych, ogólnopolskich szkoleń marketingowych, dzięki którym zdobędą Państwo praktyczną wiedzę z zakresu najpopularniejszych narzędzi promocyjnych  i PR. Szkolenia rozpoczynają się na w połowie lipca 2011r. i będą trwały do połowy kwietnia 2012r.
http://www.szkolenia.pot.ecorys.pl/

Jest to największy w dotychczasowej historii Polskiej Organizacji Turystycznej projekt szkoleniowy, na który będą składały się następujące elementy:

Zorganizowanie i przeprowadzenie czterdziestu ośmiu (48) dwudniowych szkoleń regionalnych (po 3 w każdym z 16 województw) w układzie: trzydzieści cztery (34) szkolenia w 2011 roku i czternaście (14) szkoleń w pierwszej połowie 2012 roku oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby platformy e-learningowej;
Zorganizowanie dwóch (2) jednodniowych szkoleń centralnych (w Warszawie); pierwszego – w drugiej połowie 2011 roku, drugiego – w pierwszej połowie 2012 roku;
Opracowanie, druk i dystrybucję materiałów poszkoleniowych.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Projektu 6.3. „Promujmy Polskę Razem” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (komponent C, podprojekt „Transfer wiedzy – seminaria i warsztaty”).

Szkolenia poruszą zagadnienia dotyczące m.in. e-marketingu, media relations (z wyłączeniem e-media relations, któremu poświęcone jest osobne szkolenie), współpracy z agencjami reklamowymi, badań marketingowych w turystyce, tworzenia systemu informacji turystycznej w gminie i regionie, możliwości pozyskiwania do gminy/regionu inwestycji wpływających na zwiększenie jej atrakcyjności turystyczne.

Naszym celem jest wyposażenie Państwa w praktyczne m.in.  umiejętności tworzenia podstaw strategii komunikacji, samodzielnej obsługi organizacji w zakresie relacji z mediami oraz pogłębienie wiedzy w zakresie: marketingu turystycznego, budowania marki, komunikacji reklamowej oraz wiele innych.

Szkolenia adresowane są do Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, miejskich convention bureaus, administracji publicznej wszystkich szczebli (rządowej i samorządowej), organizacji i stowarzyszeń turystycznych oraz branży turystycznej (członków Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych).

Każda z grup szkoleniowych będzie liczyć maksymalnie 25 osób. W każdym szkoleniu może uczestniczyć więcej niż 1 osoba z danej instytucji.

Pierwszeństwo w dostępie do szkoleń będą mieli pracownicy i członkowie instytucji odpowiedzialnych za marketing turystyczny w danym regionie.

ROT-y – pracownicy i członkowie;
LOT-y – pracownicy i członkowie;
Urzędy Marszałkowskie – pracownicy komórek odpowiedzialnych za promocję turystyczną
Convention Bureaus – pracownicy i członkowie;
JST niższego szczebla – pracownicy komórek odpowiedzialnych za promocję turystyczną;
Pracownicy punktów informacji turystycznej;
Lokalne Grupy Działania.

Każda z grup szkoleniowych będzie liczyć maksymalnie 25 osób, o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

 

Pozostałe szkolenia