Zamówienia publiczne

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest " Druk wydwanictw turystycznych oraz wytłoczenie i nagranie płyt CD-R o Wielkopolsce "

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony.
Przedmiotem zamówienia jest " Druk wydwanictw turystycznych oraz wytłoczenie i nagranie płyt CD-R o Wielkopolsce "


numer referencyjny ogłoszenia: 2011/S 15-023256
data zamieszczenia: 2011-01-18
ogłoszenie o zamówieniu: usługi
zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
zgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
data obowiązywania: od 2011-01-18 do 2011-03-01
 
Kontakt:  Dobiesława Dembecka, Mariusz Kumolka, Biuro Projektu WOT, tel. 61 66 45 220, projekt@wot.org.pl

Załączniki do pobrania

 

SIWZ


  <<pobierz> 

Ogłoszenie o zamówieniu       

<<pobierz>>

 

Załącznik nr 1    Formularz ofertowy

 

  <<pobierz>> 

Załącznik nr 2   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 punkty 1- 4 ustawy Pzp)

  <<pobierz>>

Załącznik nr 3    Specyfikacja druku wydawnictw oraz wytłoczenia i nagrania płyt CD-R 

<<pobierz>>

Załącznik nr 4    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, składane na podstawie art.24 ustawy Pzp

<<pobierz>>

Załącznik nr 5    Wykaz wykonanych usług

<<pobierz>>

Załącznik nr 6    Wzór umowy

<<pobierz>>

Zał. nr 1 do umowy    Harmonogram świadczenia usług wraz z dostawą  zamawiającemu  na lata  2011-2013

<<pobierz>>

Zał. nr 2 do umowy  Specyfikacją druku wydawnictw oraz wytłoczenia  i  nagrania płyt CD

 <<pobierz>>

Zał. nr 3 do umowy    Lista tytułów wydawnictw 

<<pobierz>>

Załącznik nr 7     Harmonogram świadczenia usług wraz z dostawą Zamawiającemu na lata 2011 - 2013

<<pobierz>>Załącznik dodatkowy :
Do oferty, w celu oceny złożonej oferty w kryterium jakość usług opisanego w rozdziale XV SIWZ, dołączyć należy próbkę druku wykonanego na podstawie projektu udostępnionego przez Zamawiającego
próbka
<<pobierz>>

 

ZAPYTANIA DO PRZETARGU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI
Zapytania z dnia 26 stycznia 2011 roku wraz z odpowiedziami <<pobierz>>
Zapytania z dnia 3 lutego  2011 roku wraz z odpowiedziami <<pobierz>>
Zapytania z dnia 16 lutego  2011 roku wraz z odpowiedziami <<pobierz>>
Zapytania z dnia 28 lutego  2011 roku wraz z odpowiedziami <<pobierz>>

*******************************************************************************************************************

 

Poznań, dnia 23 marca 2011 r.

   

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

Znak postępowania: 51/2011

 

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Druk wydawnictw turystycznych oraz wytłoczenie  i nagranie płyt CD-R o Wielkopolsce ” 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Druk wydawnictw turystycznych oraz wytłoczenie i nagranie płyt CD-R o Wielkopolsce” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe

ZAPOL Dmochowski, Sobczyk

Spółka Jawna

Al. Piastów 42

71-062 Szczecin


Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena brutto oferty oraz jakość usług.

 

 

Punktacja przyznana ofertom:

Numer oferty

 

Nazwa firmy

 

Liczba pkt w kryterium

Cena brutto oferty

 

Liczba pkt w kryterium

Jakość usług

 

Razem pkt.

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe

ZAPOL Dmochowski, Sobczyk

Spółka Jawna

Al. Piastów 42

71-062 Szczecin

 

350,00 pkt

30,00 pkt

 

 

 

380,00 pkt

 

2

 

„LEGRA” Sp. z o.o.

ul. Rybitwy 15

30-716 Kraków

 

285,75 pkt

30,00 pkt

 

315,75 pkt

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wykluczono jednego Wykonawcę oraz odrzucono 1 złożoną ofertę


Zamawiający informuje, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

     
 


Pozostałe zamówienia publiczne