Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE na napisanie i opublikowanie dwóch artykułów sponsorowanych w miesięczniku ogólnospołecznym, ukazującym się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim, o średnim miesięcznym nakładzie nie mniejszym niż 50 tys. egz.

 
Szanowni Państwo,
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi polegającej na  napisaniu i opublikowaniu dwóch artykułów sponsorowanych w miesięczniku o profilu ogólnospołecznym, ukazującym się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim, o średnim miesięcznym nakładzie nie mniejszym niż 50 tysięcy egzemplarzy.
 
            Zadanie to jest realizowane w ramach projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Zadanie polega na napisaniu i publikacji dwóch artykułów sponsorowanych szlaku wodnym Wielka Pętla Wielkopolski w jednym tytule prasowym w IV kwartale 2014 (numer listopadowy i grudniowy). Do niniejszego ogłoszenia dołączone są niezbędne pliki wraz z załącznikami do w/w zapytania ofertowego.
 
Ofertę należy składać w terminie do dnia 26 września 2014 r. do godziny 9:00.
Ofertę należy składać:
  • osobiście w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103 lub
  • przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103.
 
Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie będą rozpatrywane.
Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro)
61 – 737 Poznań
 
oraz oznakowana napisem
"Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu dwóch artykułów sponsorowanych w miesięczniku o profilu ogólnospołecznym, ukazującym się w formie drukowanej o zasięgu ogólnopolskim o średnim miesięcznym nakładzie nie mniejszym niż 50 tysięcy egzemplarzy"
 
Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy. Na złożonej ofercie Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty: 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-236, kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznań, dnia 1 października 2014 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

Znak postępowania: 529/2014

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 30 tys. euro – art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp. na zadanie pn. „Artykuły sponsorowane” (Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu dwóch artykułów sponsorowanych w miesięczniku o profilu ogólnospołecznym, ukazującym się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim, o średnim miesięcznym nakładzie nie mniejszym niż 50 tysięcy egzemplarzy) w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 26.09.2014 r. do godziny 9:00 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Artykuły sponsorowane” (Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu dwóch artykułów sponsorowanych w miesięczniku o profilu ogólnospołecznym, ukazującym się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim, o średnim miesięcznym nakładzie nie mniejszym niż 50 tysięcy egzemplarzy) realizowane w ramach projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  – ofertę złożyły 3 (słownie: troje) następujących Wykonawców:

EDIPRESSE Polska S.A., ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, NIP 5260012586

Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o., ul. Karowa 31a, 00-324 Warszawa, NIP 5252222636

AGORA SA Oddział w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań, NIP 5260305644

W dniu 26.09.2014 r. Komisja Oceniająca powołana przez Dyrektora Biura WOT w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Artykuły sponsorowane” (Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu dwóch artykułów sponsorowanych w miesięczniku o profilu ogólnospołecznym, ukazującym się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim, o średnim miesięcznym nakładzie nie mniejszym niż 50 tysięcy egzemplarzy) w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”- dokonała oceny ofert złożonych dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o wyznaczone kryteria oceny:

A.    CENA.

B.     ŚREDNI MIESIĘCZNY NAKŁAD WYDAWNICTWA/CZASOPISMA

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium:
„CENA”

 

 

Liczba punktów w kryterium:
„ŚREDNI MIESIĘCZNY NAKŁAD”

 

Razem:

1.

EDIPRESSE Polska S.A., ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, NIP 5260012586

24,00

40,00

64,00

2.

Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o., ul. Karowa 31a, 00-324 Warszawa, NIP 5252222636

25,60

12,12

37,72

3.

AGORA SA w Warszawie Oddział w Poznaniu, 61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 3, NIP 5260305644

60,00

6,21

66,21

 

W wyniku oceny złożonych ofert w oparciu kryteria formalne, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

AGORA SA Oddział w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań, NIP 5260305644

z łączną ceną brutto:          44 280,00 zł

Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w wyniku niespełnienia wymagań formalnych.

Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożone oferty.

 

 

   

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne