Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu dwóch artykułów sponsorowanych w prasie branżowej, ukazującej się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim, o średnim miesięcznym nakładzie nie mniejszym niż 4 tys. egz.

 
Szanowni Państwo,
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi polegającej na  napisaniu i opublikowaniu dwóch artykułów sponsorowanych w prasie branżowej, ukazującej się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim, o średnim miesięcznym nakładzie nie mniejszym niż 4 tysiące egzemplarzy.
 
            Zadanie to jest realizowane w ramach projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Zadanie polega na napisaniu i publikacji dwóch artykułów sponsorowanych szlaku wodnym Wielka Pętla Wielkopolski w jednym tytule prasowym w IV kwartale 2014 (numer listopadowy i grudniowy). Do niniejszego ogłoszenia dołączone są niezbędne pliki wraz z załącznikami do w/w zapytania ofertowego.
 
Ofertę należy składać w terminie do dnia 26 września 2014 r. do godziny 10:00.
Ofertę należy składać:
  • osobiście w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103 lub
  • przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103.
 
Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie będą rozpatrywane.
Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro)
61 – 737 Poznań
 
oraz oznakowana napisem
"Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu dwóch artykułów sponsorowanych w prasie branżowej, ukazującej się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim, o średnim miesięcznym nakładzie nie mniejszym niż 4 tysiące egzemplarzy "
 
Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy. Na złożonej ofercie Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty: 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-236, kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznań, dnia 6 października 2014 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

Znak postępowania: 548/2014

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu

 

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 14 tys. euro – art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp. na zadanie pn. „Artykuły sponsorowane” (Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu dwóch artykułów sponsorowanych w prasie branżowej, ukazującej się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim, o średnim miesięcznym nakładzie nie mniejszym niż 4 tysiące egzemplarzy) w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 26.09.2014 r. do godziny 10:00 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Artykuły sponsorowane” (Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu dwóch artykułów sponsorowanych w prasie branżowej, ukazującej się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim, o średnim miesięcznym nakładzie nie mniejszym niż 4 tysiące egzemplarzy) w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” realizowane w ramach projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  – ofertę złożyło  7 (słownie: siedmioro) następujących Wykonawców:

Poznaj Swój Kraj sp. z o.o., 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17, NIP 5252398097

Probier Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 17, NIP 6040130108

MARQUARD MEDIA POLSKA Sp. z o.o., 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 50/52, NIP 5220059682

Eurosystem Wydawnictwo Branżowe, 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 78 ap. 30

Oficyna Wydawnicza „INARI” Adam Grzegorzewski, 25-564 Kielce, ul. Samsonowicza 2, NIP 9590846629

PF Studio Piotr Filipiuk, 62-030 Luboń, ul. Dąbrowskiego 9/1, NIP 7451471082

Olejnik Media Krzysztof Olejnik, 61-664 Poznań, ul. Starowiejska 1G/11, NIP 7781029923

 

W dniu 06.10.2014 r. Komisja Oceniająca powołana przez Dyrektora Biura WOT w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Artykuły sponsorowane” (Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na napisaniu i opublikowaniu dwóch artykułów sponsorowanych w prasie branżowej, ukazującej się w formie drukowanej, o zasięgu ogólnopolskim, o średnim miesięcznym nakładzie nie mniejszym niż 4 tysiące egzemplarzy) w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”- dokonała oceny ofert złożonych dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o wyznaczone kryteria oceny:

A.    CENA.

B.     ŚREDNI MIESIĘCZNY NAKŁAD WYDAWNICTWA/CZASOPISMA

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium:
„CENA”

 

 

Liczba punktów w kryterium:
„ŚREDNI MIESIĘCZNY NAKŁAD”

Razem:

1.

Poznaj Swój Kraj sp. z o.o., 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17, NIP 5252398097

26,17

10,66

36,83

2.

Probier Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 17, NIP 6040130108

35,45

15,10

50,55

3.

MARQUARD MEDIA POLSKA Sp. z o.o.,
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 50/52, NIP 5220059682

10,83

40,00

50,83

4.

Eurosystem Wydawnictwo Branżowe,
 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 78 ap. 30

22,70

16,00

38,70

5.

Oficyna Wydawnicza „INARI” Adam Grzegorzewski, 25-564 Kielce,
ul. Samsonowicza 2, NIP 9590846629

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

6.

PF Studio Piotr Filipiuk, 62-030 Luboń,
ul. Dąbrowskiego 9/1, NIP 7451471082

60,00

13,33

73,33

7.

Olejnik Media Krzysztof Olejnik, 61-664 Poznań, ul. Starowiejska 1G/11, NIP 7781029923

16,96

24,00

40,96

Oferta Wykonawcy: Oficyna Wydawnicza „INARI” Adam Grzegorzewski, 25-564 Kielce, ul. Samsonowicza 2, NIP 9590846629 w wyniku niespełnienia wymagań formalnych została odrzucona.

W związku z wątpliwościami, które powstały pośród członków komisji oceniającej ofertę firmy: Oficyna Wydawnicza „INARI” Adam Grzegorzewski, 25-564 Kielce, ul. Samsonowicza 2, NIP 9590846629 w toku badania i oceny ofert złożonych w wyżej wskazanym postępowaniu, Zamawiający zwrócił się telefonicznie do Wykonawcy w dniu 29 września 2014r. o wyjaśnienie treści oferty. Na podstawie udzielonej odpowiedzi przesłanej w dniu 29 września 2014r. drogą elektroniczną przez Wykonawcę: Oficyna Wydawnicza „INARI” Adam Grzegorzewski, 25-564 Kielce, ul. Samsonowicza 2, NIP 9590846629, Zamawiający ustalił, że Wykonawca nie spełnia wymagań formalnych zapytania ofertowego – nie wyda w roku 2014 dwóch numerów zaproponowanego czasopisma, tym samym nie jest w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Na tej podstawie Wykonawca został wykluczony z postępowania, a jego oferta – odrzucona.

 

W wyniku oceny złożonych ofert w oparciu kryteria formalne, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

PF Studio Piotr Filipiuk, 62-030 Luboń, ul. Dąbrowskiego 9/1, NIP 7451471082

z łączną ceną brutto: 7 995,00 zł

 

Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożone oferty.

   

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne