Zamówienia publiczne

"Wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowe projekty graficzno-plastyczne oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów"

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.
"Wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowe projekty graficzno-plastyczne oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów".


numer ogłoszenia : 13377 - 2011
data zamieszczenia:  2011-01-12
ogłoszenie o zamówieniu: usługi
zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
zgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
data obowiązywania: od 2011-01-12 do 2011-01-20
 

Dokumentacja do pobrania:

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
01_Formularz ofertowy
02_Oswiadczenie o spelnieniu warunku udzialu w postepowaniu art .22 Pzp
03_Szczegołowy Opis Przedmiotu Zamowienia
04_Oswiadczenie o spelnieniu warunku udzialu w postepowaniu art .24 Pzp
05_Wykaz wykonanych uslug
06_Umowa

====================================================================

Poznań, dnia 31 stycznia 2011 r.

   

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Znak postępowania: 51/2011

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowe projekty graficzno-plastyczne oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów".

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowe projekty graficzno-plastyczne oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

   
"ART-Co."

Ewa Laskowska

ul. Okrężna 5

05-091 ZĄBKI


UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – cena brutto oferty.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

Zaoferowana

cena brutto oferty

 

Liczba punktów w kryterium:
„Cena brutto oferty”

 

Razem:

 

1.

 

 

EXPO STYL

Usługi Projektowe i Wystawiennicze

mgr inż. Andrzej JANUSZ

ul. Raabego 8 m. 3

02-793 Warszawa

 

512.295,00 zł

49,34 pkt

49,34 pkt

 

4.

 

 

„ART-Co.”

Ewa Laskowska

ul. Okrężna 5

05-091 ZĄBKI

 

252.765,00 zł

100,00 pkt

100,00 pkt

7.

 

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

ul. Głogowska 14, skr. poczt. 102

60-734 Poznań

 

368.467,90 zł

68,60 pkt

68,60 pkt

 
Ponadto Zamawiający informuje, iż w toku badania i oceny złożonych ofert stwierdził, że czterech Wykonawców w ww. postępowaniu podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

WYKONAWCY WYKLUCZENI Z  POSTĘPOWANIA:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

2.

 

 

PRO MESSE Przedsiębiorstwo Usług Promocyjnych Przemysław Frąszczak

ul. Kasprzaka 9

62-330 Nekla

 

 

3.

 

 

Przedsiębiorstwo Techniczne „PLEX”

Marek Mirosław, Trzepałka Bogusław

ul. Chorzowska 58

44-100 GLIWICE

 

 

5.

 

 

Przedsiębiorstwo Organizacji Wystaw i Obsługi Targów „PROMOCJA” s.c. W. Gola, B. Gola
ul. Tatarakowa 4
61-680 Poznań

 

 

6.

 

 

AA STUDIO KOMBIKO BIS SP. Z O.O.

ul. Ogrodowa 10

62-064 PLEWISKA

 

<<pobierz dokument pdf>> 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne