Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na organizację cyklu imprez promocyjnych na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach realizacji projektu pn. "Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski".

Nazwa

 Wielkopolska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na zadanie obejmujące organizację cyklu imprez promocyjnych na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach realizacji projektu pn. "Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski".

 
Zadanie to jest realizowane w ramach projektu  pt. "Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski" - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Zadanie dotyczy organizacji cyklu imprez promocyjnych na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski w III kwartale 2014. W załączniku do niniejszego ogłoszenia znajdują się niezbędne pliki wraz z załącznikami do w/w zapytania ofertowego.
  
 
Ofertę należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. do godziny 10:00.
Ofertę należy składać:
·       osobiście w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103 lub
·       przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103.
 
Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie będą rozpatrywane.
Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro)
61 – 737 Poznań
 
oraz oznakowana napisem
"Organizacja cyklu imprez promocyjnych na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski – w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski".
 
Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy. Na złożonej ofercie Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty: 30 września 2014 r.
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-236, kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl lub pod numerem telefonu: 61-66-45-235, kontakt mailowy: szymon.kaczmarek@wot.org.pl 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poznań, dnia 30 czerwca 2014 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

Znak postępowania: 358/2014

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu

 

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 30 tys. euro – art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp. na zadanie pn. „Organizacja cyklu imprez promocyjnych na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 30.06.2014 r. do godziny 10:00 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Organizacja cyklu imprez promocyjnych na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” realizowane w ramach projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  – ofertę złożyło  3 (słownie: trzech) następujących Wykonawców:

  1. P.P.H.U. „Urbaniak”, Paweł Urbaniak, 63-100 Śrem, ul. Łazienkowa 5, NIP 7851042611
  2. Gmina Piła, Pl. St. Staszica 10, 64-920 Piła, NIP 7642614167
  3. INBOX Zbigniew Łowżył, 60-817 Poznań, ul. Sienkiewicza 10/13, NIP 7791961193

 

W dniu 30.06.2014 r. Komisja Oceniająca powołana przez Dyrektora Biura WOT w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Organizacja cyklu imprez promocyjnych na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”- dokonała oceny ofert złożonych dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o wyznaczone kryteria oceny:

A.    CENA.

B.    ILOŚĆ ZAPROPONOWANYCH DO ZREALIZOWANIA W RAMACH CYKLU IMPREZ PROMOCYJNYCH O CHARAKTERZE MASOWYM

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium:
A

 

 

Liczba punktów w kryterium:
B

 

Razem:

1.

P.P.H.U. „Urbaniak”, Paweł Urbaniak, 63-100 Śrem, ul. Łazienkowa 5, NIP 7851042611

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2.

Gmina Piła, Pl. St. Staszica 10, 64-920 Piła, NIP 7642614167

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3.

INBOX Zbigniew Łowżył, 60-817 Poznań, ul. Sienkiewicza 10/13, NIP 7791961193

50,00

50,00

100,00

 

W wyniku oceny złożonych ofert w oparciu o ww. kryteria, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

INBOX Zbigniew Łowżył, 60-817 Poznań, ul. Sienkiewicza 10/13, NIP 7791961193

z łączną ceną brutto: 62 730,00 zł

Wykonawcy:

P.P.H.U. „Urbaniak”, Paweł Urbaniak, 63-100 Śrem, ul. Łazienkowa 5, NIP 7851042611

i

Gmina Piła, Pl. St. Staszica 10, 64-920 Piła, NIP 7642614167

zostali wykluczeni z postępowania w wyniku niespełnienia wymagań formalnych, a ich oferty zostały odrzucone.

 

Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne