Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWAN

Szanowni Państwo,
 
Wielkopolska Organizacja Turystycznazwraca się z zapytaniem ofertowym na zadanie obejmujące organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.
 
            Zadanie to jest realizowane w ramach projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Zadanie dotyczy kompleksowej organizacji spływów kajakowych w kontekście study tourów w II i III kwartale 2014. W załączniku do niniejszego ogłoszenia znajdują się niezbędne pliki wraz z załącznikami do w/w zapytania ofertowego.
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 Zapytanie Ofertowe - spływy kajakowe <<POBIERZ>>
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy <<POBIERZ>>
Zalacznik nr 2 Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udziału <<POBIERZ>>
Zalacznik nr 3 Oswiadczenie o braku podstaw do wykl <<POBIERZ>>
Zalacznik nr 4 Wykaz wykonanych usług <<POBIERZ>>
Zalacznik nr 5 Wzór istotnych postanowień Umowy <<POBIERZ>>
 
 
Ofertę należy składać w terminie do dnia 20 marca 2014 r. do godziny 09:30.
Ofertę należy składać:
·       osobiście w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103 lub
·       przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103.
 
Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie będą rozpatrywane.
Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
 
     Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro)
61 – 737 Poznań
 
oraz oznakowana napisem
 
Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy. Na złożonej ofercie Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty: 30 września 2014 r.
 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny po numerem telefonu: 61-66-45-235, kontakt mailowy: szymon.kaczmarek@wot.org.pllub pod numerem telefonu: 61-66-45-236, kontakt mailowy: mariusz.kumolka@wot.org.pl

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA <<POBIERZ>>

 

Poznań, dnia 21.03.2014
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19
61-737 Poznań 
 
Znak postępowania:  172/2014 
 
                                                                                     Wykonawcy biorący udział
                                                                                     w postępowaniu
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy:  Zadanie pn. „Organizacja  wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy  i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”
 
Zamawiający prowadzący postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Organizacja  wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy  i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”-  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania , gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
UZASADNIENIE  
Zamawiający podczas dokonywania czynności związanych z otwarciem ofert w dniu 20 marca 2014 roku podał, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 36.900,00 zł.
W wyniku oceny złożonych przez Wykonawców ofert, Zamawiający ustalił, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny zaproponowanej przez Wykonawcę. Cena brutto najkorzystniejszej zaproponowanej oferty wyniosła 50.856,00 zł.
 
                                                                                      Z poważaniem
 
                                                             Ewa Przydrożny

                                                                    Dyrektor Biura WOT

 
 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne