Zamówienia publiczne

Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski realizowanej w ramach projektu pn. ?Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski?

Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski realizowanej w ramach projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”

 


Data przesłania Ogłoszenia: 30.09.2013 roku
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 30.09.2013 roku do dnia 12.11.2013 roku

DOKUMENTACJA:

Ogłoszenie o zamówieniu <<pobierz>>
Ogłoszenie o zamówieniu z numerem <<pobierz>>

00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia <<pobierz>>

01. Formularz ofertowy <<pobierz>>

02. Oświadczenie z art. 22 Pzp <<pobierz>>

03. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia <<pobierz>>

04. Oświadczenie z art. 24 Pzp <<pobierz>>

05. Wykaz wykonanych usług <<pobierz>>

06. Istotne postanowienia umowy <<pobierz>>

07. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej <<pobierz>>

Załącznik nr 1 Mediaplan Kampanii Wielkiej Pętli Wielkopolski - arkusz 1 <<pobierz>>

Załącznik nr 1 Mediaplan Kampanii Wielkiej Pętli Wielkopolski - arkusz 2 <<pobierz>>

Załącznik nr 1 Mediaplan Kampanii Wielkiej Pętli Wielkopolski - arkusz 3 <<pobierz>>

Załącznik nr 2 Harmonogram działań Kampanii Wielkiej Pętli Wielkopolski <<pobierz>>

Załącznik nr 3 Harmonogram działań PR Wielkiej Pętli Wielkopolski <<pobierz>>

Załącznik nr 4 Layout landing page Kampanii Wielkiej Pętli Wielkopolski <<pobierz>>

Załącznik nr 5 Lista - słowa klucze <<pobierz>>

Załącznik nr 6 Koncepcja kreacji Kampanii Wielkiej Pętli Wielkopolski <<pobierz>>

Załącznik nr 7 Klucz mediowy Kampanii Wielkiej Pętli Wielkopolski <<pobierz>>

Załącznik nr 8 Lista serwisów <<pobierz>>

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Z DNIA 10.10.2013r. <<pobierz>>

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Z DNIA 22.10.2013r. <<pobierz>>

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Z DNIA 23.10.2013r. <<pobierz>>

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT <<pobierz>>

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA NR 2013/S 194-334747 z dnia: 05.10.2013 <<pobierz>>

SPROSTOWANIE NR 2013/S 216-375926 Z DNIA 07.11.2013 R. DO OGŁOSZENIA NR 2013/S 194-334747 z dnia: 05.10.2013 <<pobierz>>

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI Z DNIA 05.11.2013 R. <<pobierz>>

 

====================================================================

Poznań, dnia 12.12.2013 r.

   

Znak postępowania: 630/2013

  

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia: Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski realizowanej w ramach projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”

 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski realizowanej w ramach projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

TARRAYA S.A.

ul. Głogowska 108/6

60-263 Poznań


UZASADNIENIE WYBORU:


Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co do treści, Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – cena brutto oferty (70%), kampania prowadzona w Internecie, w kraju (10%), kampania prowadzona w TV, w kraju (10%), kampania prowadzona w Internecie, za zagranicą (10%).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, przedstawia się następująco:


PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

Cena brutto oferty

 

 

Liczba pkt w kryterium

Kampania prowadzona w Internecie, w kraju

 

Liczba pkt w kryterium

Kampania prowadzona w TV, w kraju 

 

 

Liczba pkt w kryterium

Kampania prowadzona w Internecie, za granicą

 

Razem pkt.

 

 

1.

 

„Agencja M Promotion” Sp. z o.o.

ul. Dobra 27, lok. 7

00-344 Warszawa

52,75 pkt.

10,00 pkt.

9,45 pkt.

10,00 pkt.

82,20 pkt.

2.

TARRAYA S.A

ul. Głogowska 108/6

60-263 Poznań

70,00 pkt.

3,48 pkt.

10,00 pkt.

5,31 pkt.

88,79 pkt.

 Zamawiający informuję, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego może zostać podpisana przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY <<pobierz>>

 

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne