Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na usługę transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2013-2014

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: „Zapytanie ofertowe na usługę transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2013-2014” – zwraca się do Państwa z ZAPYTANIEM OFERTOWYM na realizację w/w zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu realizacji zadania pn.: „Zapytanie ofertowe na usługę transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2013-2014” – zawarte są w załączonej dokumentacji.

Ofertę należy składać w terminie do dnia 23.08.2013 r. do godziny 10:00


Poznań, dnia 27.08.2013 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu

 

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 14 tys. euro – art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp. na zadanie pn. „Zapytanie ofertowe na usługę transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2013-2014” dla projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 23.08.2013 r. do godz. 10:00 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zapytanie ofertowe na usługę transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2013-2014” realizowane w ramach projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  ofertę złożyło 5 (słownie: pięciu) następujących Wykonawców:

1)    STAN-TRANS

Wojciech Staniek

ul. Wąwozowa 34B

31-752 Kraków

 

2)    MATIJAS

Marcin Matuszek

ul. Zatorska 49/14

51-215 Wrocław

3)    DORTRANS Sp. z o.o.

ul. Wichrowa 4

60-449 Poznań

 

4)    VIP TRANSPORT

MIKROBUSY KOMFORTOWE

Andrzej Czochralski

ul. Bartoszycka 11

60-434 Poznań

 

5)    USŁUGI-REMONTY „DOM-GOS”

Mirosław Napierała

ul. Makowa 1/37

62-510 Konin

 

 

W dniu 27.08.2013 r. Komisja Oceniająca powołana przez Dyrektora Biura WOT w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Zapytanie ofertowe na usługę transportu materiałów na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2013-2014” - dokonała oceny ofert złożonych dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o wyznaczone kryterium oceny:

-  CENA


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium:
„CENA”

Razem:

1.

 

STAN-TRANS

Wojciech Staniek

ul. Wąwozowa 34B

31-752 Kraków

83,55 pkt

83,55 pkt

2.

 

MATIJAS

Marcin Matuszek

ul. Zatorska 49/14

51-215 Wrocław

 

78,55 pkt

78,55 pkt

3.

 

DORTRANS Sp. z o.o.

ul. Wichrowa 4

60-449 Poznań

 

75,59 pkt

75,59 pkt

4.

 

VIP TRANSPORT

MIKROBUSY KOMFORTOWE

Andrzej Czochralski

ul. Bartoszycka 11

60-434 Poznań

 

68,65 pkt

68,65 pkt

5.

 

USŁUGI-REMONTY „DOM-GOS”

Mirosław Napierała

ul. Makowa 1/37

62-510 Konin

 

100,00 pkt

100,00 pkt

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono 1 (słownie: jedną) ofertę po terminie składania ofert.


W wyniku oceny złożonych ofert w oparciu o ww. kryterium, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

USŁUGI-REMONTY „DOM-GOS”

Mirosław Napierała

ul. Makowa 1/37

62-510 Konin

 

z łączną ceną brutto: 18.831,30 zł

 

 

Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożone oferty.

 

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne