Zamówienia publiczne

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dzienn

 

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk
wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką
Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów w
ramach realizacji projektu pn. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

Numer ogłoszenia: 293154 - 2013
Data zamieszczenia: 24.07.2013 rok
Ogłoszenie o zamówieniu: usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od
24.07.2013 roku do 05.08.2013 roku

 

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia     <<pobierz>>

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  <<pobierz>>

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu <<pobierz>>

Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania <<pobierz>>

Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług czesc I spływy kajakowe  <<pobierz>>

Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług czesc II spływy barkami turystycznymi  <<pobierz>>

Załącznik nr 6 Istotne postanowienia Umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 7 Oświadczenie z art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5 <<pobierz>>

 *********************************************************************************************************************

Poznań, dnia 12 sierpnia 2013 roku

   

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

Znak postępowania: 506/2013

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dla części I zamówienia  


Na podstawie art. 93 ust.  1 pkt 4 w związku z ust.2  tego art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).


 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Organizacja  wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy  i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”

 

Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu" - podzielone na dwie części zamówienia, zgodnie z opisem poczynionym w SIWZ - zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania  w części I - SPŁYWY KAJAKOWE Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy  i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający podczas dokonywania czynności związanych z otwarciem ofert w dniu 5 sierpnia 2013 roku podał, iż na sfinansowanie:

- części I zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 36.900,00 zł

- części II zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 135.300,00 zł

W wyniku oceny złożonych przez Wykonawców ofert, Zamawiający ustalił, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny zaproponowanej przez Wykonawcę. Cena brutto najkorzystniejszej zaproponowanej oferty wyniosła 69.814,80 zł.

 *************************************************************************************

Poznań, dnia 12 sierpnia 2013 roku

   

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

Znak postępowania: 506/2013

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla części II zamówienia 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Organizacja  wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy  i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Organizacja  wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy  i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - podzielone na dwie części zamówienia, zgodnie z opisem poczynionym w SIWZ - zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej:

- dla części II zamówienia pn.:  Część II. 6 SPŁYWÓW BARKAMI TURYSTYCZNYMI Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy  i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” przez Wykonawcę:

 

Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław 


UZASADNIENIE WYBORU  - dla części II zamówienia:

 

Oferta złożona przez ww. firmę Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o. spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

 

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu części II zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert i uzyskała największą łączną sumę liczby punktów w kryterium oceny ofert – cena brutto oferty.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

Zaoferowana

cena brutto oferty

Razem:

 

 

1.

 

 

 

Agencja Reklamowa FORMIND Sp z o.o.

ul. Kościuszki 6/5

40-049 Katowice

164 721,58 zł

76,45 pkt.

 

 

3.

 

 

KEMOT Tomasz Milewski

ul. Dębowa 28

62-005 Potasze

132 500,00 zł

95,04 pkt

 

 

 

4.

 

 

 

Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

125 924,94 zł

100,00 pkt

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w toku badania i oceny złożonych ofert stwierdził, iż jeden Wykonawca w ww. postępowaniu podlega wykluczeniu, gdyż nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca ten podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

WYKONAWCY WYKLUCZENI Z  POSTĘPOWANIA:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

2.

 

 

Śremski Sport Sp. z o.o.

ul. Poznańska 15

63-100 Śrem


Zamawiający informuję, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Pozostałe zamówienia publiczne