Zamówienia publiczne

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Produkcja, dostawa i opracowanie graficzne gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopol

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Produkcja, dostawa i opracowanie graficzne gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

Numer ogłoszenia: 279696 - 2013;
Data zamieszczenia: 17.07.2013 rok
Ogłoszenie o zamówieniu: dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 17.07.2013 - 25.07.2013


Poznań, dnia 5 sierpnia 2013 r.

   

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Znak postępowania: l.dz. 481/2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                          na zadanie pn. Produkcja, dostawa i opracowanie graficzne gadżetów promocyjnych  w oparciu                   o nowy System Identyfikacji Wizualnej  markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. . Produkcja, dostawa i opracowanie graficzne gadżetów promocyjnych  w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej  markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Agencja Promocyjna STYLLE s.c.

Iwona Kosakowska, Agata Kasprzak

ul. Garsteckiego 10

60-682 Poznań

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – „cena brutto oferty” oraz „termin wykonania zamówienia”.

 

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Zaoferowana

cena brutto oferty

 

Termin wykonania zamówienia

Liczba pkt w kryterium

Cena brutto oferty

 

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania zamówienia

 

Razem pkt.

1.

Pracownia Reklamy AD Halina Zielińska

ul. Myśliwska 68

32 – 718 Kraków

 

217 095,00 zł

 

Od 41 do 40 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy

54,67 pkt

15,00 pkt

69,67 pkt

5.

 

 

Agencja Promocyjna STYLLE s.c.

Iwona Kosakowska, Agata Kasprzak

ul. Garsteckiego 10

60-682 Poznań

 

 

 

169 567,80 zł

 

 

 

do 40 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy

70,00 pkt

30,00 pkt

100,00 pkt

 

 

Zamawiający informuję, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 **********************************************************************************************

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia     <<pobierz>>

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  <<pobierz>>

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu <<pobierz>>

Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania <<pobierz>>

Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług <<pobierz>>

Załącznik nr 6 Istotne postanowienia Umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 7 Oświadczenie z art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5 <<pobierz>>

Załącznik dodatkowy nr 8 System Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski <<pobierz>>

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

 

 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu <pobierz>


Pozostałe zamówienia publiczne