Zamówienia publiczne

Przetarg Wizualizacja, aranżacja i wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowe projekty graficzno-plastyczne oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                     z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowe projekty graficzno-plastyczne oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

„ART-Co.”

Ewa Laskowska

ul. Okrężna 5

05-091 ZĄBKI


UZASADNIENIE WYBORU:

 Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – cena brutto oferty.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Zaoferowana

cena brutto oferty

 

Liczba pkt w kryterium

Cena brutto oferty

 

Razem pkt.

1.

 

„ART-Co.” Ewa Laskowska

ul. Okrężna 5, 05-091 Ząbki

 

265 680,00 zł

100,00 pkt

100,00 pkt

2.

 

EXPO STYL Usługi Projektowe i Wystawiennicze
mgr inż. Andrzej JANUSZ

ul. Raabego 8 m. 3, 02-793 Warszawa

 

498 150,00 zł

53,33 pkt

53,33 pkt

3.

 

OMDEXPO Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa

 

372 690,00 zł

71,29 pkt

71,29 pkt

4

 

Deko-BAU Sp. z o.o.

ul. Scinawska 1, 59-300 Lubin

 

442 800,00 zł

60,00 pkt

60,00 pkt

7.

 

AA STUDIO KOMBIKO BIS SP.Z O.O.

ul. Ogrodowa 10, 62-064 Plewiska

 

602 700,00 zł

44,08 pkt

44,08 pkt

8.

 

WEXPOL Jacek Lewandowski

ul. Żywiczna 67, 03-179 Warszawa

 

611 310,00 zł

43,46 pkt

43,46 pkt

9.

 

POLEXPO EXHIBITIONS SP. Z O.O.

ul. Słoneczna 26, 05-816 Michałowice

 

713 879,70 zł

37,22 pkt

37,22 pkt

10.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „A-Z”
Zdzisław Filipiak Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 3, 62 – 005 Owińska

 

399 750,00 zł

66,46 pkt

66,46 pkt

11.

 

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

ul. Głogowska 14, skr. poczt.102, 60-734 Poznań

 

470 361,34 zł

56,48 pkt

56,48 pkt

 

 

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w toku badania i oceny złożonych ofert stwierdził, że trzech Wykonawców w ww. postępowaniu podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

WYKONAWCY WYKLUCZENI Z  POSTĘPOWANIA:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

5.

TARGI KIELCE S.A.

ul. Zakładowa 1

25-672 Kielce

6.

MS Design Małgorzata Szafrańska

ul. Krótka 8

64-920 Piła

12.

AM CAPITOL Sp. z o.o.

ul. Jeziorańska 8

60-461 Poznań


Zamawiający informuję, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

<<pobierz>>

 

**********************************************************************************************************************

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Wizualizacja, aranżacja i wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowe projekty graficzno-plastyczne oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów

Numer ogłoszenia: 178584 - 2013
Data zamieszczenia: 07.05.2013 rok
Ogłoszenie o zamówieniu: usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 07.05.2013 - 15.05.2013

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.
SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZONEJ DOKUMENTACJI:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia <<pobierz>>
Informacja o zmianach w dokumentacji <<pobierz>>
Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ze zmianami <<pobierz>>
Załącznik nr 6 Umowa ze zmianami <<pobierz>>

 

 

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA <<POBIERZ>>

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA <<POBIERZ>>

 

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA <<POBIERZ>>

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA <<POBIERZ>>

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 8 MAJA 2013 ROKU <<POBIERZ>>

OSWIADCZENIE DOT. PODATKU OD TOWAROW I USLUG <<POBIERZ>>

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 9 MAJA 2013 ROKU <<POBIERZ>>

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 14 maja 2013 ROKU <<POBIERZ>>

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO OFERTY <<pobierz>>

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne