Zamówienia publiczne

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Opracowanie i dostarczenie aplikacji na urządzenia mobile po Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach systemu GPS Wielkopolska wraz z utworzeniem strony internetowej o turyst

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Opracowanie i dostarczenie aplikacji na urządzenia mobile po Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach systemu GPS Wielkopolska wraz z utworzeniem strony internetowej  o turystyce wodnej  (w tym zakup zdjęć i tłumaczenie tekstów)

Numer ogłoszenia: 67305 - 2013
Data zamieszczenia: 06.05.2013 rok
Ogłoszenie o zamówieniu: usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 06.05.2013 - 15.05.2013

 ****************************************************************************************************************

 

Poznań, dnia 3 lipca 2013 r.

   

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Znak postępowania: l.dz. 278/2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie i dostarczenie aplikacji na urządzenia mobile po Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach systemu GPS Wielkopolska wraz z utworzeniem strony internetowej  o turystyce wodnej  (w tym zakup zdjęć i tłumaczenie tekstów)”

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                     z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. . „Opracowanie i dostarczenie aplikacji na urządzenia mobile po Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach systemu GPS Wielkopolska wraz z utworzeniem strony internetowej  o turystyce wodnej  (w tym zakup zdjęć i tłumaczenie tekstów)” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

 

YBAH Sp. z o.o.

ul. Mochnackiego 27/5
51-122 Wrocław

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

 

Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – „cena brutto oferty” oraz „termin wykonania zamówienia”.

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Zaoferowana

cena brutto oferty

 

Termin wykonania zamówienia

Liczba pkt w kryterium

Cena brutto oferty

 

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania zamówienia

 

Razem pkt.

1.

YBAH Sp. z o.o.

ul. Mochnackiego 27/5
51-122 Wrocław

 

164 820,00 zł

 

do 60 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy

55,00 pkt

45,00 pkt

100,00 pkt

5.

 

 

TRAIL. PL Sp. z o.o.

ul. Wroniecka 22/2

61 – 763 Poznań

 

 

 

276 750,00 zł

 

 

 

do 80 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy

32,76 pkt

22,50 pkt

55,26 pkt

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w toku badania i oceny złożonych ofert stwierdził, że trzech Wykonawców w ww. postępowaniu podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

WYKONAWCY WYKLUCZENI Z  POSTĘPOWANIA:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

2.

 

„ksi.pl” Sp. z o.o.

Aleja Jana Pawła II 41L

31-864 Kraków

3.

 

Winnico Sp. z o.o.

ul. Warszawska 98

05-092 Łomianki

4.

 

AMISTAD Sp. z o.o.

Ul. Stolarska 13/7

31 – 043 Kraków


Zamawiający informuję, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

plik do pobrania <<pobierz>>

****************************************************************************************************************

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.
SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZONEJ DOKUMENTACJI:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia <<pobierz>>
Informacja o zmianach w dokumentacji <<pobierz>>
Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ze zmianami <<pobierz>>
Załącznik nr 6 Umowa ze zmianami <<pobierz>>

Zamawiający prosi Wykonawców o dokładne zapoznanie się z dokumentacją.

 

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA <<POBIERZ>>

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA <<POBIERZ>>

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 9 maja 2013 roku CZ.1 <<POBIERZ>>

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 9 maja 2013 roku CZ.2 <<POBIERZ>>

 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 10 maja 2013 roku <<POBIERZ>>

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne