Zamówienia publiczne

Wykonanie, dostawa, montaż i wyposażenie turystycznych tablic informacyjnych w kody QR...

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn „Wykonanie, dostawa, montaż i wyposażenie turystycznych tablic informacyjnych w kody QR w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego oraz wykonanie znaków drogowych E-22b oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka autostrady A-2,  a także uzyskanie stosownych pozwoleń”.
 

numer ogłoszenia : 233962-2010
data zamieszczenia:  2010-08-02
ogłoszenie o zamówieniu: dostawy
zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
zgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
data obowiązywania: od 2010-08-02 do 2010-08-11

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu
<<pobierz>>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
<<pobierz>>

Załącznik nr 1      Formularz ofertowy
<<pobierz>>
Załącznik nr 2      Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu art .22 ustawy Pzp <<pobierz>>
Załącznik nr 3      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>
Załącznik nr 4      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, składane na podstwie art. 24 ustawy Pzp  <<pobierz>>  
Załącznik nr 5      Wykaz wykonanych dostaw
<<pobierz>>
Załącznik nr 6      Wzór umowy
<<pobierz>>
Zał.nr 1 do umowy - stanowi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 do umowy - stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał.nr 3 do umowy - stanowi Oferta wybranego Wykonawcy w trybie niniejszego postępowania 
Zał. nr 4 do umowy - Wzór protokołu odbioru jakościowo - ilościowego
<<pobierz>>

Zał. nr 5 do umowy - Wzór protokołu odbioru tablic  
<<pobierz>>
Zał. nr 6 do umowy - stanowi projekt organizacji ruchu stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
Zał. nr 7 do umowy - Projekty turystycznych znaków drogowych E-22b  
<<pobierz>>
Zał.nr 8 do umowy - Wykaz lokalizacji tablic  <<pobierz>


Załącznik nr 7      Projekt organizacji ruchu nr 4093/244/2009 - Oznakowanie autostrady A-2 turystycznymi znakami   drogowymi E-22b na terenie Wielkopolski, w ramach istniejących szlaków turystycznych

    I   część pliku <<pobierz>>
   II   część pliku <<pobierz>>
  III   część pliku <<pobierz>>
  IV   część pliku <<pobierz>>
   V   część pliku <<pobierz>>
  VI   część pliku <<pobierz>>
 VII   część pliku
<<pobierz>>
VIII   część pliku
<<pobierz>>
  IX   część pliku
<<pobierz>>
   X   część pliku <<pobierz>>
  XI   część pliku <<pobierz>>

Kontakt:  Dobiesława Dembecka, Biuro Projektu WOT, tel. 61 66 45 220, projekt@wot.org.pl

 


Pozostałe zamówienia publiczne