Zamówienia publiczne

Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony.
Przedmiotem zamówienia jest "Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu"

data zamieszczenia: 2012-12-21, ID:2012-177965
ogłoszenie o zamówieniu: usługi
zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
zgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
data obowiązywania: od 2012-01-21 do 2013-02-04
 

Załączniki do pobrania

Sprostowanie dot. numeru konta bankowego w SIWZ <<pobierz>>

Odpowiedz na zapytanie do przetargu z dnia 18.01.2013 r. <<pobierz>>

Odpowiedz II na zapytanie do przetargu z dnia 16.01.2013 r. <<pobierz>> oraz zestawienie serwisów internetowych  <<pobierz>>

Odpowiedz na zapytanie do przetargu z dnia 16.01.2013 r. <<pobierz>>

WYKAZ WYKONANYCU USŁUG - wzór po uwzględnieniu zmian w warunku - Informacja o zapytaniach do tresci SIWZ, udzielonych odpowiedziach oraz dokonanych zmianach <<pobierz>>

Odpowiedz na zapytanie do przetargu z dnia 10.01.2013 r. <<pobierz>> oraz Istotne Postanowienia Umowy z dodanym zapisem <<pobierz>>

Odpowiedz na zapytanie do przetargu z dnia 07.01.2013 r. <<pobierz>>
Informacja o zapytaniach do tresci SIWZ, udzielonych odpowiedziach oraz dokonanych zmianach <<pobierz>>
Sprostowanie nr 008-008221 do ogloszenia nr 249-412560 <<pobierz>>
Ogłoszenie /przesłane w dniu 21.12.12r / <<pobierz>>
Ogłoszenie /opublikowane 249-412560 / <<pobierz>>
SIWZ <<pobierz>>
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy <<pobierz>>
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie z art. 22 Pzp <<pobierz>>
Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) <<pobierz>>
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie z art. 24 Pzp <<pobierz>>
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych usług <<pobierz>>
Załącznik nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy <<pobierz>>
Zał nr 1 do Umowy Mediaplan Kampania WOT <<pobierz>> oraz <<zakładka:zestawienie serwisow>>
Zał. nr 2 do Umowy Harmonogram dzialan kampania WOT <<pobierz>>
Zał. nr 3 do Umowy Harmonogram dzialan PR WOT<<pobierz>>
Zał. nr 4 do Umowy Layout landing page kampania WOT <<pobierz>>
Zał. nr 5 do Umowy Słowa klucze Polska <<pobierz>>
Zał. nr 5 do Umowy Słowa klucze Zagranica  <<pobierz>>
Zał. nr 6 do Umowy Koncepcja kreacji kampanii <<pobierz>>
Zał. nr 7 do Umowy Klucz mediowy <<pobierz>>

  **********************************************************************************************************************************

 

Poznań, dnia  28 lutego 2013 roku

   

Znak postępowania: 783/2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego pn. „Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju  i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu”.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  z późn. zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Konsorcjum firm:

FORMIND Leśnik Maciej

ul. Kościuszki 6/5, 40-049 Katowice

PIMEDIA Przemysław Kozok

ul. H. Wróbla 3A lok. 7, 41-100 Siemanowice Śląskie

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co do treści, Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest jedyną ważną ofertą, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – cena brutto oferty (70%), kampania prowadzona w Internecie w kraju (10%), kampania prowadzona w Internecie w zagranicą (10%), kampania prowadzona w TV w kraju (10%).
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, przedstawia się następująco:


PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium
Cena brutto oferty

 

Liczba pkt w kryterium
Kampania prowadzona w Internecie, w kraju

Liczba pkt w kryterium
Kampania prowadzona w Internecie, za granicą

Liczba pkt w kryterium
Kampania prowadzona w TV, w kraju

Razem pkt.

 

1

 

Konsorcjum firm:

FORMIND Leśnik Maciej

ul. Kościuszki 6/5, 40-049 Katowice

PIMEDIA Przemysław Kozok

ul. H. Wróbla 3A lok. 7, 41-100 Siemanowice Śląskie

70,00 pkt.

10 pkt.

 

 

10,00 pkt.

 

 

10,00 pkt.

 

 

 100 pkt.

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w toku badania i oceny złożonych ofert stwierdził, że dwóch Wykonawców w ww. postępowaniu podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

 

WYKONAWCY WYKLUCZENI Z  POSTĘPOWANIA:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

2

ECORYS Polska Sp. z o.o. (lider)

ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa

oraz

Partner of Promotion Sp. z o.o.

ul. Belgradzka 8/01, 02-793 Warszawa

Althermedia Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Aleje Niepodległości 210/25, 00-608 Warszawa 

3

ARENA MEDIA
COMUNNICATIONS SP. Z O.O.
ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa

 

 

 

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne