Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na: Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu

Numer ogłoszenia: 428496 - 2012
Data zamieszczenia: 31.10.2012 r.
Ogłoszenie o zamówieniu: dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 31.10.2012 - 12.11.2012 r.

*************************************************************************

Poznań, dnia 13 listopada 2012 r.

   

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

Znak postępowania: 666/2012

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu”.

  

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu" - zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


UZASADNIENIE

Zamawiający podczas dokonywania czynności związanych z otwarciem ofert w dniu 12 listopada 2012 r. podał, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 99.540,00 zł.

W wyniku oceny pod względem formalnym i merytorycznym złożonych przez Wykonawców ofert, Zamawiający ustalił, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny zaproponowanej przez Wykonawcę. Cena brutto najkorzystniejszej zaproponowanej oferty wyniosła 115.620,00 zł.

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne