Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na: Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu

Numer ogłoszenia: 337458 - 2012
Data zamieszczenia: 07.09.2012 r.
Ogłoszenie o zamówieniu: dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 07.09.2012 - 17.09.2012 r.

===============================================================

 

Poznań, dnia 02 października 2012 r.

   

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

Znak postępowania: 563/2012

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla części I zamówienia 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu”.

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu" - podzielone na dwie części zamówienia, zgodnie z opisem poczynionym w SIWZ - zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej:

- dla części I zamówienia pn.: „Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu” przez Wykonawcę:

 

PROMO WOL-SKI PPHU

Anna Iwańska

ul. Osobowicka 112E/3

51-008 Wrocław

 

UZASADNIENIE WYBORU  - dla części I zamówienia:

 Oferta złożona przez ww. firmę PROMO WOL-SKI PPHU Anna Iwańska spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu części I zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert i uzyskała największą łączną sumę liczby punktów w kryteriach oceny ofert – cena brutto oferty oraz termin wykonania zamówienia.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

Zaoferowana

cena brutto oferty

 

Liczba punktów w kryterium:
„Cena brutto oferty”

 

 

Liczba punktów w kryterium:
„Termin wykonania zamówienia”

 

Razem:

 

2.

 

 

PROMO WOL-SKI PPHU

Anna Iwańska

ul. Osobowicka 112E/3

51-008 Wrocław

 

20.418,00 zł

55,00 pkt

0,00 pkt

55,00 pkt

 
Ponadto Zamawiający informuje, iż w toku badania i oceny złożonych ofert stwierdził, iż dwóch Wykonawców w ww. postępowaniu podlega wykluczeniu, gdyż nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Jeden z Wykonawców podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), a drugi z Wykonawców podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

WYKONAWCY WYKLUCZENI Z  POSTĘPOWANIA:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

1.

 

 

PAKPRINT

SYSTEMY OPAKOWAŃ

Marek Rzeźniczek

ul. Porcelanowa 13

40-246 Katowice

 

 

3.

 

 

MEDIA CHECK POINT Sp. z o.o.

ul. Paryska 31/1

03-945 Warszawa

 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

===============================================================

Poznań, dnia 02 października 2012 r.

   

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań


 

Znak postępowania: 563/2012


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ORAZ WYKLUCZENIU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

dla części II zamówienia  

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

  

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu”.

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu" - podzielone na dwie części zamówienia, zgodnie z opisem poczynionym w SIWZ - zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania oraz o odrzuceniu oferty:

 - dla części II zamówienia pn.: „Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu” - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE  - dla Części II zamówienia:

 Zamawiający podczas dokonywania czynności związanych z otwarciem ofert w dniu 17 września 2012 r. podał, iż na sfinansowanie:

- części I zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 21.000,00 zł

- części II zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 99.540,00 zł.

 W wyniku oceny pod względem formalnym i merytorycznym złożonych przez Wykonawców ofert, Zamawiający ustalił, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny zaproponowanej przez Wykonawcę. Cena brutto najkorzystniejszej zaproponowanej oferty wyniosła 136.776,00 zł.

 Ponadto Zamawiający informuje, iż w toku badania i oceny złożonych ofert stwierdził, iż jeden Wykonawca w ww. postępowaniu podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


WYKONAWCY WYKLUCZENI Z  POSTĘPOWANIA:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

3.

 

 

MEDIA CHECK POINT Sp. z o.o.

ul. Paryska 31/1

03-945 Warszawa

 

 

 

 

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne