Zamówienia publiczne

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych.

Poznań, dnia 08 października 2012 r.

  

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19
61-737 Poznań

 

Znak postępowania: 245/2012

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                           (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn. „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych”


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych" - zawiadamia   o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

 
WIZZ Air Hungary
Légiközlekedési Korlátolt Felelösségü Társaság
WIZZ Air Hungary Kft.
Reg.No: 01-09-964332
BUD International Airport, Building 221.
H-1185 Budapest

 UZASADNIENIE WYBORU

 

Oferta złożona przez ww. firmę WIZZ Air Hungary Kft. spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

 

Wybrana oferta Wykonawcy jest jedyną ofertą  złożoną,  w niniejszym postępowaniu. Jest ofertą ważną,  tj. odpowiadającą swoją treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzyskała tym samym  maksymalną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – Cena, Efektywność wykorzystania nośnika w celu dotarcia do grup docelowych, dostępność europejskich wersji językowych  w ofercie z wykorzystaniem strony www przewoźnika.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

 

PUNKTACJA PRZYZNANA  OFERCIE:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

Zaoferowana

cena brutto oferty

Liczba punktów w kryterium:
„Cena brutto oferty”

 

Liczba punktów w kryterium:
Efektywność wykorzystania nośnika w celu dotarcia do grup docelowych

 

Liczba punktów w kryterium:

Dostępność europejskich wersji językowych                      w ofercie z wykorzystaniem strony www przewoźnika”

Razem:

 

1.

 

 

WIZZ Air Hungary

Légiközlekedési Korlátolt Felelösségü Társaság

WIZZ Air Hungary Kft.

Reg.No: 01-09-964332

BUD International Airport, Building 221.

H-1185 Budapest

 

1.560.360,00 zł

55,00 pkt

20,00 pkt

25,00 pkt

100,00 pkt

 

Zamawiający informuje, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie    z terminem, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

*************************************************************************************

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg organiczony na zadanie

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych.


Data przesłania Ogłoszenia: 23.04.2012 roku
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 23.04.2012 roku do dnia 24.05.2012 roku

DOKUMENTACJA:

Ogłoszenie o zamowieniu <<pobierz>>
Ogłoszenie z nadanym numerem z dnia 26.04.2012<<pobierz>>

Wzór  Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego <<pobierz>>
1) Wzór Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
<<pobierz>>
2) Wzór
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania <<pobierz>>
3) Wzór Wykaz wykonanych usług
<<pobierz>>

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne