Zamówienia publiczne

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystyc

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu

 

Numer ogłoszenia: 332095- 2011
Data zamieszczenia: 15.12.2011 r.
Ogłoszenie o zamówieniu: dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 15.12.2011 - 13.01.2012 r.

DOKUMENTACJA:

Ogłoszenie o Zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 punkty 1- 4 ustawy Pzp
Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, składane na podstawie art. 24 ustawy Pzp
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6 Wzór umowy

ZAPYTANIA DO PRZETARGU

Zapytanie z dnia 4 stycznia 2012 roku <<pobierz>>

 

****************************************************************************************************************************

Poznań, dnia 16 lutego 2012 r.

   

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

 

 

Znak postępowania: 753/2011

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu”.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Media Check Point Sp. z o.o.

ul. Paryska 31/1

03-945 Warszawa


UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści,  a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert i uzyskała największą łączną sumę liczby punktów w kryteriach oceny ofert – cena brutto oferty, termin wykonania zamówienia oraz jakość wykonania.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

Zaoferowana

cena brutto oferty

 

Liczba punktów w kryterium:
„Cena brutto oferty”

 

 

Liczba punktów w kryterium:
„Termin wykonania zamówienia”

 

 

Liczba punktów w kryterium:
„Jakość wykonania”

 

Razem:

1.

Media Check Point Sp. z o.o.

ul. Paryska 31/1

120.540,00 zł

65,00 pkt

5,00 pkt

20,00 pkt

90,00 pkt

 

5.

 

PROMO WOL-SKI PPHU

Anna Iwańska

ul. Osobowicka 112e/3

51-008 Wrocław

122.016,00 zł

64,21 pkt

0,00 pkt

20,00 pkt

84,21 pkt

4.

Agencja Promocyjna STYLLE s.c.

ul. Garsteckiego 10

60-682 Poznań

147.856,00 zł

52,99 pkt

5,00 pkt

25,00 pkt

82,99 pkt

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w toku badania i oceny złożonych ofert stwierdził, że Oferta jednego Wykonawcy w ww. postępowaniu podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie odpowiadała ona treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

WYKONAWCY WYKLUCZENI Z  POSTĘPOWANIA:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

2.

 

 

MKK Sp. z o.o.

ul.  Dworcowa 4

87-400 Golub - Dobrzyń

 


Zamawiający informuję, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie  z terminem, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pozostałe zamówienia publiczne