Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE - Tłumaczenie turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język holenderski

 

 

Wyniki zapytania ofertowego

Tłumaczenie turystycznej strony internetowej
o Wielkopolsce na język holenderski

dla projektu pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych w Wielkopolsce” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe za zadanie dotyczące tłumaczenia turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język holenderski ofertę złożyło sześciu (6) następujących Wykonawców:

1.     GLOSATOR – Usługi Doradcze i Tłumaczeniowe
ul. Sady Żoliborskie 7A/23, 01-722 WARSZAWA

2.     NL-PL Translations – Charlotte Pothuizen
ul. Asfaltowa 12 lok 12
02 – 527 Warszawa

3.     LINGUA LAB s.c.
ul. Juliusza Lea 22 c lok 11
 30-052 Warszawa

4.     CARNATI KARINA POPOWSKA
ul. Półwiejska 17/41
61 – 885 Poznań

5.     Behelert&Behelert Tłumaczenia i Konferencje
ul. Czapińskiego 2, 30-048 KRAKÓW

6.     ITAMAR GROUP Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1C/410, 44-100 GLIWICE

 

W dniu 12.12.2011 r. Komisja Oceniająca dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium „cena”. Ceną, jaką Zamawiający zmierzał przeznaczyć na realizację zamówienia to kwota 11 070,00 zł brutto.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

 

Liczba pkt w kryterium
Cena brutto oferty

Razem

 

1

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

 

2.

100,00 pkt

100,00 pkt

 

3.

79,60 pkt

79,60 pkt

 

4.

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

 

5.

60,70 pkt

60,70 pkt

 

6.

Nie dotyczy. Oferta wpłynęła po terminie i w związku z tym nie została otwarta i nie podlegała ocenie.

Nie dotyczy. Oferta wpłynęła po terminie i w związku z tym nie została otwarta i nie podlegała ocenie.

 

 

W wyniku porównania złożonych ofert w oparciu o ww. kryterium, stwierdzono, iż jedyną i najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

 

NL-PL Translations – Charlotte Pothuizen
ul. Asfaltowa 12 lok 12
02 – 527 Warszawa

z łączną ceną brutto:    8.400,00 zł bruttoWszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożone Oferty.

 

 

 

********************************************************************************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zadanie pn. "Tłumaczenie turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język holenderski"

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na zadanie pn:
Tłumaczenie turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język holenderski

, który jest elementem realizacji projektu pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II –Turystyka  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadania zawarte są w załączonej dokumentacji.

 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

 

 Ofertę należy składać w terminie do 30 listopada 2011 r do godziny 11:00.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Treść zapytania ofertowego <<pobierz>>

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy <<pobierz>>

Oświadczenie nr 2 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu<<pobierz>>

Oświadczenie nr 3 o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania <<pobierz>>

Oświadczenie nr 4  o zapoznaniu się z obowiązującymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 Beneficjentów w zakresie informacji i promocj <<pobierz>>

Zalacznik nr 5 - Wykaz wykonanych uslug <<pobierz>>

Zalacznik nr 6 - Przykladowe fragmenty tekstow <<pobierz>>


Pozostałe zamówienia publiczne