Zamówienia publiczne

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystyc

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

(oraz o odrzuceniu ofert w postępowaniu)

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu”                            – zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów w Wielkopolsce” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu I – Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

 

UZASADNIENIE

Zamawiający podczas dokonywania czynności związanych z  otwarciem ofert w dniu 27 października 2011 r. podał, iż na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć - kwotę brutto 196.800,00 zł. Cena najkorzystniejszej zaproponowanej oferty wyniosła 203 196,00 zł.                      

 W dniu 3 listopada br. na zebraniu Komisji Przetargowej dokonano oceny zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. W wyniku przeprowadzonej oceny dostarczonych próbek toreb w dniu  7 listopada br. wszyscy trzej Wykonawcy wezwani zostali do ponownego złożenia próbek zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do terminu uzupełnienia brakujących próbek tj. do dnia 14 listopada do godziny 10:00, próbki złożyła firma Agencja Promocyjna STYLLE s.c. z Poznania.  Drugi Wykonawca tj. firma PROMO WOL-SKI PPHU z Wrocławia, złożyła część próbek  w wyznaczonym terminie, a drugą część dostarczyła po terminie. Trzeci Wykonawca – firma Agencja C4 Sp. z o.o. z Warszawy, nie dostarczyła próbek.

 W wyniku ponownej oceny ofert pod kątem zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, Zamawiający stwierdził, iż w związku z koniecznością odzucenia ofert wykonawców, którzy nie uzupełnili w terminie próbek (w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.) jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, a tym samym oferta najkorzystniejsza opiewa na kwotę 203 196,00 tj. przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć ma sfinansowanie zamówieniaa Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Ponadto Zamawiający informuje o odrzuceniu dwóch ofert, złozonych przez niżej wymienionych Wykonawców, .na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

1.    Agencja C4 Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61/217, 01-031 Warszawa

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w/w Wykonawca wezwany został do uzupełnienia oferty w następującym zakresie:

 

         Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 6 ppkt 4 do Oferty Wykonawca  musiał dołączyć próbki przedmiotu zamówienia, tj. artykułów promocyjnych (osobno torby papierowej i osobno torby  polipropylenowej) w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny jego jakości (zgodności z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ) oraz oceny w kryterium „jakość wykonania”. Próbki musiały spełniać wymogi określone w  rozdziale VIII pkt 6 ppkt 4 lit a ,b, c Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załączone przez Wykonawcę próbki toreb papierowych nie spełniają wymogów w zakresie dotyczącym elementów nadruku rozdział VIII pkt 6 ppkt 4 lit c.  Na żadnej z załączonych przez Wykonawcę próbce toreb papierowych nie widnieje nadruk dowolnych logotypów na bocznej stronie torby – (zewnętrzna 1 bok) oraz nie widnieje nadruk dowolnego LOGO w co najmniej 3 kolorach jedna strona torby – (zewnętrzna AWERS). Ponadto  załączona przez Wykonawcę próbka torby polipropylenowej nie spełnia wymogów w zakresie dotyczącym elementów nadruku rozdział VIII pkt 6 ppkt 4 lit c. Na załączonej przez Wykonawcę próbce torby polipropylenowej na jednej stronie torby – (zewnętrzna AWERS) nie widnieje nadruk dowolnego LOGO w co najmniej 3 kolorach. Ponadto na dwóch bocznych stronach torby (zewnętrznych) nie widnieje nadruk dowolnych logotypów oraz na drugiej stronie torby (zewnętrznej REWERS) nie widnieje żadne kolorowe zdjęcie o dowolnej tematyce – wymagano do 4 zdjęć.

 

W związku z tym, że na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego terminie, w/w Wykonawca nie dostarczył wymaganych próbek, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie może, w związku z brakiem wymaganych próbek, dokonać oceny zgodności ofert z wymaganiami SIWZ, oraz ocenić i porównać ich  w kryterium oceny ofert „jakość wykonania”.

 

2.    PROMO WOL-SKI PPHU, Anna Iwańska, ul. Osobowicka 112 e/3, 51-008 Wrocław

 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w/w Wykonawca wezwany został do uzupełnienia oferty w następującym zakresie:

 

¾      Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 6 ppkt 4 do Oferty Wykonawca  musiał dołączyć próbki przedmiotu zamówienia, tj. artykułów promocyjnych (osobno torby papierowej i osobno torby polipropylenowej) w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny jego jakości (zgodności z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ) oraz oceny w kryterium „jakość wykonania”. Próbki musiały spełniać wymogi określone w  rozdziale VIII pkt 6 ppkt 4 lit a ,b, c Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załączone przez Wykonawcę próbki toreb papierowych nie spełniają wymogów w zakresie dotyczącym elementów nadruku rozdział VIII pkt 6 ppkt 4 lit c.  Na żadnej z załączonych przez Wykonawcę próbce toreb papierowych nie widnieje nadruk dowolnych logotypów na bocznej stronie torby – (zewnętrzna 1 bok).Ponadto  załączone przez Wykonawcę próbki toreb polipropylenowych nie spełniają wymogów w zakresie dotyczącym elementów nadruku rozdział VIII pkt 6 ppkt 4 lit c. Na żadnej z załączonych przez Wykonawcę próbce toreb polipropylenowych na jednej stronie torby – (zewnętrzna AWERS) nie widnieje nadruk dowolnego LOGO w co najmniej 3 kolorach.

 

W związku z tym, że na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego terminie, w/w Wykonawca nie dostarczył pełnego zakresu wymaganych próbek, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie może, w związku z brakiem wymaganych próbek, dokonać oceny zgodności ofert z wymaganiami SIWZ, oraz ocenić i porównać ich  w kryterium oceny ofert „jakość wykonania”.

unieważnienie <<pobierz>>

 

 **********************************************************************

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa toreb papierowych oraz toreb polipropylenowych promujących portal turystyczny www.wielkopolska.travel wraz z wizualizacją produktów turystycznych Wielkopolski celem promocji regionu

 

Numer ogłoszenia: 340504 - 2011
Data zamieszczenia: 18.10.2011 r.
Ogłoszenie o zamówieniu: dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 18.10.2011 - 27.10.2011 r.

Kontakt:  Dobiesława Dembecka, Biuro Projektu WOT, tel. 61/66-45-220, projekt@wot.org.pl

DOKUMENTACJA:

Ogłoszenie o Zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 punkty 1- 4 ustawy Pzp
Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, składane na podstawie art. 24 ustawy Pzp
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6 Wzór umowyPozostałe zamówienia publiczne