Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Tłumaczenie turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język holenderski"

Wyniki zapytania ofertowego

Tłumaczenie turystycznej strony internetowej
o Wielkopolsce na język holenderski

dla projektu pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych w Wielkopolsce” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe za zadanie dotyczące tłumaczenia turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język holenderski ofertę złożyło trzech (3) następujących Wykonawców:

1.     NL-PL Translations – Charlotte Pothuizen
ul. Asfaltowa 12 lok 12
02 – 527 Warszawa

2.     LINGUA LAB s.c.
ul. Juliusza Lea 22 c lok 11
 30-052 Warszawa

3.     CARNATI KARINA POPOWSKA
ul. Półwiejska 17/41
61 – 885 Poznań

 

W dniu 14.11.2011 r. Komisja Oceniająca dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium „cena”. Ceną, jaką Zamawiający zmierzał przeznaczyć na realizację zamówienia to kwota 11 070,00 zł brutto.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

 

Liczba pkt w kryterium  Cena brutto oferty

Razem

1

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

 

2.

14 760,00 zł

100,00 pkt

3.

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

 

W wyniku porównania złożonych ofert w oparciu o ww. kryterium, stwierdzono, iż jedyną i najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

LINGUA LAB s.c.
ul. Juliusza Lea 22 c lok 11
 30-052 Warszawa

z łączną ceną brutto:  14 760,00 zł brutto


Jednakże z uwagi na fakt, że cena Oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zlecenia niniejsze zapytanie ofertowe zostaje unieważnione.

 

Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożone Oferty.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zadanie pn. "Tłumaczenie turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język holenderski"

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na zadanie pn:
Tłumaczenie turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język holenderski

, który jest elementem realizacji projektu pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II –Turystyka  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadania zawarte są w załączonej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

Treść zapytania ofertowego <<pobierz>>

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy <<pobierz>>

Oświadczenie nr 2 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu<<pobierz>>

Oświadczenie nr 3 o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania <<pobierz>>

Oświadczenie nr 4  o zapoznaniu się z obowiązującymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 Beneficjentów w zakresie informacji i promocj <<pobierz>>

Zalacznik nr 5 - Wykaz wykonanych uslug <<pobierz>>

Zalacznik nr 6 - Przykladowe fragmenty tekstow <<pobierz>>

 


Pozostałe zamówienia publiczne