Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług drukarskich materiałów promocyjnych

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usług drukarskich materiałów promocyjnych” realizowanego w ramach projektu  nr RPWP.04.04.01-30-0001/17 pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Szczegóły przedstawiono w poniższych załącznikach:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania poniżej)
  2. Zał-1 formularz ofertowy (do pobrania poniżej)
  3. Zał 2A- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (do pobrania poniżej)
  4. Zał 2B – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (do pobrania poniżej)
  5. Ogłoszenie zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (do pobrania poniżej)
  6. Zał 3 – Wzór umowy  (do pobrania poniżej)
  7. Zał 4 – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia   (do pobrania poniżej)
  8. Księga Identyfikacji Szlaku Piastowskiego
Numer ogłoszenia: 663996-N-2018
Data zamieszczenia: 21/12/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego- przetarg nieograniczony 
Data obowiązywania: od 21/12/2018 - 08/01/2019

 

Informacja z otwarcia ofert: 

Nr ogłoszenia UZP :663996-N-2018 z dnia 21.12.2018
L.dz. 266/2019
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Świadczenie usług drukarskich materiałów promocyjnych”, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 .).
 
Kontakt:
Daria Miedziejko, Specjalista ds. Promocji i Wydawnictw
tel. 61 66-45-236, daria.miedziejkok@wot.org.
 
Joanna Smolińska, Specjalista ds. Finansowych,
tel. 61 66-45-239, joanna.smolinska@wot.org.pl
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
 
W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Świadczenie usług drukarskich materiałów promocyjnych”, Zamawiający czyli Wielkopolska Organizacja Turystyczna zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),  przekazuje informacje o wyborze najkorzystniejszych oferty.
 
1. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oferty wyłonionych Wykonawców odpowiadają treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), są także zgodne z wymaganiami ustawy i nie podlegają odrzuceniu.
3. Przyznana punktacja ofert, według każdego z kryteriów oceny ofert i łączna punktacja, przedstawia się następująco:
 
 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

 

Wartość oferty brutto

Liczba punktów zgodnie z algorytmem zapisanym w SIWZ

 

Termin wykonania etap I (liczba dni)

Liczba punktów zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

Termin wykonania etap II (liczba dni)

Liczba punktów zgodnie z zapisami SIWZ

 

Liczba punktów - Razem

 

1.

Dynamo Druk

Jakub Krakowiak

Figowa 14, 92-771 Łódź

120 273,60

48,04

10

20

10

20

88,04

2.

AKME Sp. z o.o.

Milionowa 21, 93-105 Łódź

113 862,24

50,74

10

20

10

20

90,74

 

3.

ZAPOL Sobczyk Sp. j.

 

Aleje Piastów 42, 71-062 Szczecin

112 126,80

51,53

10

20

15

20

91,53

 

4.

Drukarnia SIL-VEG DRUK S.C. Pawelak J., Pełka D., Śmich D.

Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec

112 847,58

51,20

10

20

15

20

91,20

 

5.

Print Management Wojciech Pietrzak

Świętopełka 38/13, 87-100 Toruń

96 296,70

60,00

10

20

15

20

100,00

 

6.

Drukarnia STANDRUK Adam Król

Rapackiego 25, 20-150 Lublin 

109 628,19

52,70

10

20

15

20

92,70

 

7.

Zakład Poligraficzny SINDRUK

Ul. Firmowa 12, 45-594 Opole

117 355,53

49,23

10

20

15

20

89,24

 

8.

Zakład Poligraficzny TECHGRAF Piotr  Teichman

Przemysłowa 7, 37-100 Łańcut

105 534,00

54,75

10

20

15

20

94,75

 

9.

Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Studio B&W Wojciech Janecki

Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec

140 466,00

41,13

10

20

15

20

81,13

 

10.

Przedsiębiorstwo Poligraficzno – Reklamowe  Tongraf Jan Sip

Pilotów 7, 64-920 Piła

145 238,40

39,78

20

10

20

20

64,78

11.

ONDRE Sp. z o.o. Sp.k.

Jackowskiego 22, 60-511 Poznań

150 694,84

38,34

10

20

15

20

78,34

12. 

Media CHECK POINT Sp. z o.o.

Międzyborska 11b/68, 04-041 Warszawa

177 073,87

32,63

10

20

15

20

72,62

13.

Media Studio Reklamy Drukarnia Rafał Przybylak

Aleja Kołłątaja 73, 42-500 Będzin

117 649,50

49,11

7

20

10

20

89,11

 
4. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Firmy Print Management Wojciech Pietrzak, Świętopełka 38/13, 87-100 Toruń. Cena oferty brutto wynosi: 96 296,70 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 70/100)
 
Uzasadnienie wyboru:
a. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
b. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
c. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:
Kryterium Cena- 60%- 60 punktów 
Kryterium  Termin wykonania zamówienia:                          
etap I   - 20% - 20 punktów 
etap II  - - 20% - 20 punktów
 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne