Zamówienia publiczne

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Organizacja sześciu specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla kadr turystycznych w zakresie promocji i rozwoju produktów turystycznych w Wielkopolsce pt. Zarządzani

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Organizacja sześciu specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla kadr turystycznych w zakresie promocji i rozwoju produktów turystycznych w Wielkopolsce pt. „Zarządzanie, promocja i rozwój produktów turystycznych w Wielkopolsce – podnoszenie kwalifikacji kadr turystycznych województwa wielkopolskiego”

Numer ogłoszenia: 286210 - 2011
Data zamieszczenia: 13.09.2011 r.
Ogłoszenie o zamówieniu: usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: 13.09.2011 - 22.09.2011 r.

Kontakt: Mariusz Kumolka, Biuro Projektu WOT, tel. 61/66-45-220, projekt@wot.org.pl

==================================================================

Poznań, dnia 27.09.2011 r.  

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań


Znak postępowania: 531/2011


Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

Dotyczy:    przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja   sześciu specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla kadr turystycznych w zakresie promocji i rozwoju produktów turystycznych w Wielkopolsce pt. „Zarządzanie, promocja i rozwój produktów turystycznych w Wielkopolsce – podnoszenie kwalifikacji kadr turystycznych województwa wielkopolskiego”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Organizacja   sześciu specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla kadr turystycznych w zakresie promocji i rozwoju produktów turystycznych w Wielkopolsce pt. „Zarządzanie, promocja i rozwój produktów turystycznych w Wielkopolsce – podnoszenie kwalifikacji kadr turystycznych województwa wielkopolskiego" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plac Inwalidów 10

01-552 Warszawa

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co do treści, Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – cena brutto oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, przedstawia się następująco:

 

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

Zaoferowana

cena brutto oferty

 

Liczba punktów w kryterium:
„Cena brutto oferty”

 

Razem punktów:

1.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plac Inwalidów 10

01-552 Warszawa

 92.205,00 zł

100,00 pkt

100,00 pkt

 
Zamawiający informuję, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Plik w formacje pdf:

<<Pobierz>>

 

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne