Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony.: Demontaż istniejących oraz wykonanie, transport i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Demontaż istniejących oraz wykonanie, transport i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego”. Szczegóły przedstawiono w załączniku.

 
Numer ogłoszenia: 608709-N-2017 
Data zamieszczenia: 27/10/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego- przetarg nieograniczony 
Data obowiązywania: od 27/10/2017-13/11/2017
 
Kontakt:
Monika Stecewicz, Kierownik Biura Projektów WOT,
tel. 61 66-45-239, monika.stecewicz@wot.org.pl
 
Ewa Mroczek, Specjalista ds. finansowych WOT
tel. 61 66-45-239, ewa.mroczek@wot.org.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPROSTOWANIE - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na realizację zadania pn. „Demontaż istniejących oraz wykonanie, transport i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego” Wielkopolska Organizacja Turystyczna informuje, iż w dniu 10 listopada br. zostało wprowadzone sprostowanie do w/w przetargu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia jest również zamieszczone na stronie Urzędu Zamówień Publicznych nr 500056661-N-2017. 
 
Kontakt:
Monika Stecewicz, Kierownik Biura Projektów WOT,
tel. 61 66-45-239, monika.stecewicz@wot.org.pl
 
Ewa Mroczek, Specjalista ds. finansowych WOT
tel. 61 66-45-239, ewa.mroczek@wot.org.
 

Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na „Demontaż istniejących oraz wykonanie, transport i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego”, Zamawiający czyli Wielkopolska Organizacja Turystyczna  zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) zawiadamia, że zawarła umowę z Firmą Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BiG” Sp. z o.o., 66-200 Świebodzin, Ługów 18.

Umowa została podpisana w dniu 12/01/2018r.,

Koszt realizacji zadania: 420 503,79 PLN brutto, 341 873,00 PLN brutto

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne