Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na zadanie dotyczące produkcji gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej Wielkopolski

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. "Produkcja gadżetow promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej Wielkopolski"

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na zadanie pn:
Produkacja gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej Wielkopolski

, który jest elementem realizacji projektu pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II –Turystyka  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadania zawarte są w załączonej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

Treść zapytania ofertowego <<pobierz>>

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy <<pobierz>>

Oświadczenie nr 2 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu<<pobierz>>

Oświadczenie nr 3 o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania<<pobierz>>

Oświadczenie nr 4  o zapoznaniu się z obowiązującymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 Beneficjentów w zakresie informacji i promocj <<pobierz>>

Wykaz realizacji zamówień <<pobierz>>

PANTONE <<pobierz>>

LOGO WOT <<pobierz>>

Czcionka <<pobierz>>

**************************************************************************************************************************

27.07.2011 ROK

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
pn. Produkcja gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej Wielkopolski

Uprzejmie informujemy, że w dokumentacji zapytania ofertowego nastąpiła zmiana dotyczące
rozdziału III Opis przedmiotu zamówienia.
Zmiany dotyczą szczegółowego opisu gadżetów Plecak Miejski oraz Torba sportowa

PLECAK MIEJSKI:
Widnieje następujący zapis:

Znakowanie:

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt haftu na podstawie materiałów i informacji przekazanych przez Zamawiającego. Sposób oznakowania – haft 5 kolorów, wymiary haftu 34x48x15cm. Haft składać się będzie z następujących elementów: Logo Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (full kolor) + napis: „Wielkopolska” (kolor szary) + hasło „Wielka historia Wielka przygoda” (kolor szary) + napis z adresem strony internetowej www.wielkopolska.travel (kolor szary)

Winno być i w związku z tym punkt ten zmienia treść na następującą:

Znakowanie:

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt haftu na podstawie materiałów i informacji przekazanych przez Zamawiającego. Sposób oznakowania – haft 5 kolorów, wymiary haftu 8 cm w szerokości oraz 10 cm w długości. Haft składać się będzie z następujących elementów: Logo Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (full kolor) + napis: „Wielkopolska” (kolor szary) + hasło „Wielka historia Wielka przygoda” (kolor szary) + napis z adresem strony internetowej www.wielkopolska.travel (kolor szary).

TORBA SPORTOWA:
Widnieje następujący zapis:

Znakowanie:

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt nadruku na podstawie materiałów i informacji przekazanych przez Zamawiającego. Sposób oznakowania – nadruk 5 kolorów, wymiary nadruku 34x48x15cm. Nadruk składać się będzie z następujących elementów: Logo Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (full kolor) + napis: „Wielkopolska” (kolor szary) + hasło „Wielka historia Wielka przygoda” (kolor szary) + napis z adresem strony internetowej www.wielkopolska.travel (kolor szary)

Winno być i w związku z tym punkt ten zmienia treść na następującą:

Znakowanie:

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt nadruku na podstawie materiałów i informacji przekazanych przez Zamawiającego. Sposób oznakowania – nadruk 5 kolorów, wymiary nadruku 8 cm w szerokości oraz 10 cm w długości. Nadruk składać się będzie z następujących elementów: Logo Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (full kolor) + napis: „Wielkopolska” (kolor szary) + hasło „Wielka historia Wielka przygoda” (kolor szary) + napis z adresem strony internetowej www.wielkopolska.travel (kolor szary).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że pozostałe informacje zawarte w zapytaniu ofertowym oraz termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia do dnia 9 sierpnia 2011 r do godziny 11:00 w pokoju 505, w formie zgodnej z opisem w zapytaniu ofertowym

 

ZA BŁĄD UPRZEJMIE PRZEPRASZAMY.

 

 

**************************************************************************************************************************

26.07.2011 ROK

 

 

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

pn. Produkcja gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej Wielkopolski

 

Uprzejmie informujemy, że do dokumentacji zapytania ofertowego tj. w załączniku dotyczącym treści zapytania ofertowego usunięto zapis
rozdział I Opis sposobu przygotowania oferty oraz rozdział IX Pozostałe informacje pkt. 6

Widnieje następujący zapis:

„…Zamawiający dopuszcza dołączenie próbek posiadających nadruk innej treści niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia rozdział III niniejszego zapytania, umiejscowiony w innym miejscu aniżeli wskazano w opisie, jednakże naniesiony tą samą techniką, która będzie zastosowana przy umieszczeniu nadruków na przedmiocie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zakresów. Zamawiający dopuszcza dołączenie próbek artykułów promocyjnych w kolorze innym niż wskazany w rozdziale III niniejszego zapytania ofertowego….”

 

Winno być i w związku z tym punkt ten zmienia treść na następującą:

„…Zamawiający dopuszcza dołączenie próbek posiadających nadruk innej treści niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia rozdział III niniejszego zapytania, umiejscowiony w innym miejscu aniżeli wskazano w opisie, jednakże naniesiony tą samą techniką, która będzie zastosowana przy umieszczeniu nadruków na przedmiocie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zakresów. Zamawiający dopuszcza dołączenie próbek artykułów promocyjnych w kolorze innym niż wskazany w rozdziale III niniejszego zapytania ofertowego….”

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że pozostałe informacje zawarte w zapytaniu ofertowym oraz termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia do dnia 9 sierpnia 2011 r do godziny 11:00 w pokoju 505, w formie zgodnej z opisem w zapytaniu ofertowym

 ******************************************************************************************************************=

 
Wyniki zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe dotyczące produkcji gadżetów promocyjnych
w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej Wielkopolski
 
dla projektu pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych w Wielkopolsce” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe za zadanie dotyczące produkcji gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej Wielkopolski ofertę złożyło pięciu (5) następujących Wykonawców:
1.     WIBLASK Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48
33 -170 Tuchów
 
2.     Agencja C4 Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 61/217
01-031 Warszawa
 
3.     Agencja Promocyjna
"STYLLE" s.c. I.Kosakowska, A. Kasprzak
ul. Garseckiego 10
60-682 Poznań
 
4.     Woda Góry Las
ul. Strzelecka 13
61-845 Poznań
 
5.     EXPANSJA Advertising Sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 47
61 – 144 Poznań
 
W dniu 10.08.2011 r. Komisja Oceniająca dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium „cena”, „termin wykonania zamówienia”, „jakość”.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty
Nazwa i adres oferenta
Liczba punktów w kryterium
Cena brutto Oferty
Liczba punktów w kryterium
Termin wykonania zamówienia
Liczba punktów w kryterium
Jakość
RAZEM
 
 
1.
 
 
 
WIBLASK Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48
33 -170 Tuchów
 
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
 
 
2.
 
 
Agencja C4 Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 61/217
01-031 Warszawa
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
3.
Agencja Promocyjna
"STYLLE" s.c. I.Kosakowska, A. Kasprzak
ul. Garseckiego 10
60-682 Poznań
 
65,00 pkt
5,00 pkt
 
25,00 pkt
 
95,00 pkt
4.
 
Woda Góry Las
ul. Strzelecka 13
61-845 Poznań
 
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
5.
EXPANSJA Advertising Sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 47
61 – 144 Poznań
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
 
W wyniku porównania złożonych ważnych ofert w oparciu o ww. kryterium, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:
Agencja Promocyjna
"STYLLE" s.c. I.Kosakowska, A. Kasprzak
ul. Garseckiego 10
60 -682 Poznań
 
z łączną ceną brutto: 21 869,00 zł brutto.
 
Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożone Oferty.
 
 
 

Pozostałe zamówienia publiczne