Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na stworzeniu nowego serwisu turystycznego Wielkopolski

 

 


Poznań, dnia 27.04.2017 r.

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. Piekary 17

61-823 Poznań

 

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy:              postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 30 tys. euro – art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp. na zadanie pn. „Wykonanie usługi polegającej na stworzeniu nowego serwisu turystycznego Wielkopolski”.

 

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 14.04.2016 r. do godz. 16:00 w odpowiedzi na  w/w zapytanie ofertę złożyło 6 (słownie: sześciu) Wykonawców:

 

1.

WEBSTER-STUDIO Marcin Kliński, ul. Leśny Zakątek 43, 62-023 Kamionki

2.

GISgraph Emilia Skłucka, ul. Wrocławska 167, 87-100 Toruń

3.

NetPC Sp. z o.o., ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk

4.

J7 TECHNOLOGIES Łukasz Sołtysiak, Os. Jana III Sobieskiego 6/166, 60-688 Poznań

5.

Nfinity.pl Sp. z o.o., ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław

6.

Medawy Sp. z o.o., ul. Sianowska 37/2, 60-431 Poznań

 

W dniu 19.04.2017 r. Komisja Oceniająca, powołana przez Dyrektora Biura WOT w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, dokonała oceny ofert złożonych dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o wyznaczone kryteria oceny:

 

A.         Cena brutto – 50 %

B.         Okres udzielonej gwarancji – 20 %

C.         Okres wsparcia technicznego – 10 %

D.         Termin realizacji zamówienia – 20 %

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium A:
„Cena”

Liczba punktów w kryterium B:
„Okres udzielonej gwarancji”

Liczba punktów w kryterium C:
„Okres wsparcia technicznego”

Liczba punktów w kryterium D:
„Termin realizacji zamówienia”

 

 

Razem:

1.

WEBSTER-STUDIO Marcin Kliński, ul. Leśny Zakątek 43, 62-023 Kamionki

22,07

20,00

10,00

 

20,00

 

72,07

2.

GISgraph Emilia Skłucka, ul. Wrocławska 167, 87-100 Toruń

44,05

20,00

10,00

 

20,00

 

94,05

3.

NetPC Sp. z o.o., ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk

14,88

20,00

10,00

 

20,00

 

64,88

4.

J7 TECHNOLOGIES Łukasz Sołtysiak,
Os. Jana III Sobieskiego 6/166, 60-688 Poznań

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

5.

Nfinity.pl Sp. z o.o., ul. Wandy 7/4,  53-320 Wrocław

50,00

20,00

10,00

 

20,00

 

100,00

6.

Medawy Sp. z o.o., ul. Sianowska 37/2, 60-431 Poznań

28,60

15,00

5,00

 

20,00

 

68,60

 

W wyniku oceny złożonych ofert w oparciu o ww. kryteria, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy

 

Nfinity.pl Sp. z o.o., ul. Wandy 7/4,  53-320 Wrocław

 

z łączną ceną brutto: 15.744,00 z

 

 **********************************************************************************

WLKP_logoPoznań, dnia 14/04/2017

 

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. Piekary 17

61-823 Poznań

           

 

Informacja

 

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się świętami i wyjątkowym zamknięciem BIURA WOT w godz. Od 13:00, uprzejmie prosimy o złożenie ofert  na wykonanie usługi polegającej na stworzeniu

NOWEGO SERWISU TURYSTYCZNEGO WIELKOPOLSKI

W holu recepcji budynku ul. Piekary 17

 

***********************************************************************************************************

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi polegającej na stworzeniu

NOWEGO SERWISU TURYSTYCZNEGO WIELKOPOLSKI 
z dnia 06.04.2017 roku

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zwraca się z zapytaniem ofertowym            o przygotowanie oferty w zakresie wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na stworzeniu serwisu o tematyce turystycznej, dostępnego na wszystkich platformach, promującego turystykę na terenie województwa wielkopolskiego. Serwis zawierać ma informacje na temat atrakcji, szlaków turystycznych, obiektów noclegowych oraz konferencyjnych dostępnych w regionie.

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły

Prosimy o przesłanie ofert na realizację zamówienia
do dnia 14 kwietnia do godz. 16.00

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U z 2015 r. poz.2164) – tj. do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne