Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

 


 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień,
 jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

 

l.p.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowalne, usługi, dostawy)

 

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

 

Orientacyjna wartość zamówienia

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Opracowanie i druk materiałów promocyjnych. ( w tym Opracowanie tekstu wydawnictw turystycznych, Zakup zdjęć do wydawnictw turystycznych, Tłumaczeni, Opracowanie graficzne, korekta, druk wydawnictw).

Usługi

Przetarg nieograniczony

170.000,00 PLN

II

 

2

Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (smarfony, tablety itp.) w technologii AR (augmented reality) w celu wyposażenia w nią turystycznych tablic informacyjnych rozmieszczonych we wskazanych lokalizacjach na Szlaku Piastowskim.

Usługa

Przetarg nieograniczony

150.000,00 PLN

 

 

III

3

Kampania promocyjno-informacyjna (Opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych oraz realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej).

Usługa

Przetarg nieograniczony

350.000,00 PLN

IV

4

Oznakowanie drogowe Szlaku Piastowskiego – etap II

(turystyczne znaku drogowe E22, turystyczna tablice informacyjne, AR)

Usługi

Przetarg nieograniczony

400.000,00 PLN

 

II

5

Oznakowanie Szlaku Piastowskiego niestandardowymi obiektami informacji turystycznej.

Usługi

Przetarg nieograniczony

600.000,00 PLN

II

 


Pozostałe zamówienia publiczne